CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
Công khai Dự toán Ngân sách năm 2019 - Download Quyết định 181/QD-SNN-KH tại đây
09:43 | 31/05/2019 Print   E-mail    
Công khai Tài chính QI/năm 2019 - Download Quyết định 118/QD-SNN-KH tại đây
03:04 | 14/05/2019 Print   E-mail    
Công khai Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2018 của tỉnh BR-VT
04:23 | 10/04/2019 Print   E-mail    
Công khai Dự toán Ngân sách năm 2018 - Download Quyết định 164/QD-SNN-KH tại đây
11:43 | 28/02/2019 Print   E-mail    
Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2018 - Download Quyết định 261/QĐ-KH tại đây
11:38 | 28/02/2019 Print   E-mail