CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
Công khai Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019
02:33 | 20/05/2020 Print   E-mail    
Công khai tài chính Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2019
09:44 | 19/05/2020 Print   E-mail    
Công khai Dự toán Ngân sách năm 2020 - Download Quyết định 06/QD-SNN-KH tại đây
04:02 | 09/01/2020 Print   E-mail    
Công khai Quyết toán Ngân sách Nhà nước 2018
12:03 | 06/01/2020 Print   E-mail    
Công khai Dự toán Ngân sách năm 2019 - Download Quyết định 181/QD-SNN-KH tại đây
09:43 | 31/05/2019 Print   E-mail