Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019
10:59 | 26/12/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019 và Kế hoạch số 74/KH-SNN-VPĐP ngày 16/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về Tập huấn hướng dẫn triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Từ ngày 5/11/2019 - 27/11/2019, Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ Nho Nho; UBND các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu; UBND các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa tổ chức 10 lớp tập huấn hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019, gồm: 06 lớp tập huẩn về triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020 (OCOP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại các huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa (gồm học viên của thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu) và 04 lớp tập huấn về “Hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 và Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” trên địa bàn các huyện: Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ (gồm học viên của huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền), thành phố Bà Rịa (gồm học viên của thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ) với hơn 600 học viên tham dự là Cán bộ phụ trách về nông nghiệp, nông thôn cấp huyện; cán bộ xã, phường; Trưởng thôn, ấp và người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Nội dung các lớp đã tập trung vào 06 lớp triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” - OCOP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020 (OCOP tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) giảng viên đã tập trung đi sâu vào 3 chuyên đề, gồm: Các khái niệm cơ bản trong Chương trình OCOP (như: Khái niệm về Chương trình OCOP; các sản phẩm OCOP; Chu trình thực hiện OCOP), Mục tiêu và nội dung cơ bản của Chương trình OCOP, Bộ tiêu chí đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP, đồng thời lựa chọn mỗi huyện một sản phẩm được phê duyệt trong danh mục sản phẩm OCOP tỉnh BR-VT giai đoạn 2019-2020 tại Quyết định 1126/QĐ-UBND ngày 6/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2019-2020 của các hợp tác xã, doanh nghiệp tham dự tập huấn để xếp hạng sản phẩm thuộc dạng được bao nhiêu sao (Huyện Xuyên Mộc: Thanh long ruột đỏ; Huyện Châu Đức: Hồ tiêu; Huyện Đất Đỏ: Măng tây xanh; Huyện Long Điền: Bánh tráng An Ngãi; Thị xã Phú Mỹ: Bưởi da xanh Sông Xoài; Thành phố Bà Rịa: Rượu Đông trùng hạ thảo và 04 lớp tập huấn về “Hướng dẫn triển khai Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 và Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) giảng viên đã tập trung đi sâu Tổng quan về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên cả nước giai đoạn 2010-2020, những thành tựu đã đạt được và tồn tại, hạn chế; Kỹ năng tuyên truyền vận động người dân trong xây dựng nông thôn mới; Tập huấn tại từng huyện giảng viên cũng đã đánh giá tổng quan Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa từ đó đưa ra kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Giảng viên cũng đã triển khai Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 của UBND tỉnh BR-VT về ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, thực hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tới học viên là các Trưởng thôn, ấp và người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các huyện, thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa.

                                                                Huyền Trang - VPĐP tỉnh