Thông Tin Thủy Lợi Thông Tin Thủy Lợi
Tổ chức thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
09:12 | 30/11/2019 Print   E-mail    

Hiện nay, các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật về quản lý, an toàn đập, hồ chứa nước; chưa thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập; chưa lập, điều chỉnh bổ sung quy trình vận hành hchứa nước; chưa có quy trình bảo trì công trình; chưa cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước; chưa xây dựng phương án bảo vệ, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khn cấp cho đập, hồ chứa nước; chưa thực hiện kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước.

Ngày 14/9/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Ngày 18/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 65/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều.

Tại Nghị định số 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP của Chính phủ có quy định một số hình thức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều như sau:

- Tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai.

- Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 65/2019/NĐ-CP quy định:

 “2. Phạt tiền đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi theo quy định, cụ thể như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi nhỏ theo quy định;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi vừa theo quy định;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không có quy trình vận hành công trình thủy lợi lớn hoặc quan trọng đặc biệt theo quy định.”

- Tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 65/2019/NĐ-CP quy định:

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi nhỏ đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi vừa đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 90.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi lớn đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng quy định trong quy trình vận hành hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt đã được phê duyệt mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.”

- Tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 65/2019/NĐ-CP quy định:

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi:

a) Không gửi báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và thời gian quy định;

b) Không thực hiện kiểm tra đập, hồ chứa thủy lợi theo nội dung và chế độ quy định;

c) Không có hoặc không tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công;

d) Không thực hiện kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định;

đ) Không thực hiện cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy lợi;

e) Không có hoặc không thực hiện phương án bảo vệ đã được phê duyệt;

g) Không có hoặc không rà soát, điều chỉnh, bổ sung hằng năm hoặc không thực hiện phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đã được phê duyệt.

Căn cứ Nghị định số 104/2017/NĐ-CP và Nghị định số 65/2019/NĐ-CP; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác đập, hồ chứa nước khẩn trương rà soát, tổ chức thực hiện kê khai đăng ký an toàn đập; lập, phê duyệt và thực hiện quy trình vận hành công trình thủy lợi; kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước; xây dựng quy trình bảo trì công trình; thực hiện cm mc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước; xây dựng phương án bảo vệ công trình, phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình hung khn cấp cho đập, hchứa nước theo quy định của Luật Thủy lợi năm 2017, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018, Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018, Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018, Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1603/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có về việc ban hành Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.\

 

Lê Minh Đạt – Chi cục Thủy lợi