Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
100% TTHC của ngành Nông nghiệp trả kết quả giải quyết hồ sơ sớm hơn hoặc đúng hẹn
08:49 | 30/11/2019 Print   E-mail    

          Đó là đánh giá của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 được nêu trong Báo cáo số 391/BC-SNN ngày 19/11/2019.

Người dân thực hiện TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung cấp tỉnh


          Theo đó, từ tháng 8/2019 đến tháng 11/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát 400 phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân. Các tiêu chí để người dân, tổ chức đánh giá gồm tinh thần, thái độ cán bộ, công chức; công khai thủ tục hành chính; quy trình; thủ tục; thời gian; phí, lệ phí; mức hài lòng chung của tổ chức, cá nhân.

          Về tinh thần, thái độ cán bộ, công chức: 99% đánh giá rất tốt, tốt về tinh thần, thái độ cán bộ, công chức của Sở khi tiếp xúc, giải quyết công việc; 89% đánh giá cán bộ, công chức hướng dẫn thủ tục và các yêu cầu liên quan để giải quyết hồ sơ đầy đủ, một lần, dễ hiểu; 91% đánh giá cách thức là làm việc của cán bộ, công chức là am hiểu công chức, chuyên nghiệp.

          Về công khai thủ tục hành chính: 100% đánh giá các nội dung niêm yết công khai; 98% đánh giá việc công khai thủ tục hành chính đa dạng, dễ tìm kiếm.

          Về quy trình: 100% đánh giá quy trình giải quyết hồ sơ công việc theo quy định hiện hành; 100% đánh giá cách thức giải quyết theo quy trình đã quy định.

          Về thủ tục: 99% đánh giá thủ tục hồ sơ theo quy định hiện hành đơn giản, dễ thực hiện; 100% đánh giá không yêu cầu thêm thủ tục, giấy tờ nào khác.

          Về thời gian: 96% đánh giá thời gian chờ đợi đến lượt giải quyết hồ sơ là nhanh; Nếu chờ đợi lâu, lý do được đánh giá là do nhiều công dân, tổ chức đến cùng một lúc đạt 100%; Thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ (45% sớm hơn, đúng hẹn 55%, trễ hẹn 0%).

          Về phí, lệ phí: 100% đánh giá việc thu phí, lệ phí theo quy định đã niêm yết; 100% đánh giá không phải chịu chi phí ngoài quy định.

          Về mức hài lòng chung của tổ chức, cá nhân: 55% đánh giá rất hài lòng, 45% đánh giá hài lòng.

                                                                             VTH