Thông Tin Thủy Lợi Thông Tin Thủy Lợi
Thông báo xả lũ cống số 6 đê Chu Hải tháng 11/2019
09:03 | 06/11/2019 Print   E-mail    

Nhằm đảm bảo an toàn cho cống số 6 và đê Chu Hải, hạn chế thiệt hại sản xuất nông nghiệp trong đê và nuôi trồng thủy sản ngoài sông Chà Và; Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi thông báo việc xả lũ của cống số 6 đê Chu Hải vào các ngày như sau:

Mực nước thủy triều 2019

Thời gian
mở cống 6

Thời gian
đóng cống 6

Ngày/tháng

Mực nước bắt đầu lên (m)

Tháng 11 năm 2019

1/11

1,1

11h ngày 01 ÷ 17h ngày 01

17h ngày 01 ÷ 12h ngày 02

2/11

1,3

12h ngày 02 ÷ 18h ngày 02

18h ngày 02 ÷ 13h ngày 03

3/11

1,6

13h ngày 03 ÷ 18h ngày 03

18h ngày 03 ÷ 14h ngày 04

4/11

1,9

14h ngày04 ÷ 18h ngày 04

18h ngày 04 ÷ 15h ngày 05

5/11

2,1

15h ngày 05÷ 18h ngày 05

18h ngày 05÷ 16h ngày0 6

6/11

2,2

16h ngày 06÷ 18h ngày 06

18h ngày 06÷ 6h ngày 07

7/11

3,0

6h ngày 07 ÷ 11h ngày 07

11h ngày 07 ÷ 8h ngày 08

8/11

2,9

8h ngày 08 ÷ 12h ngày 08

12h ngày 08 ÷ 08h ngày 09

9/11

2,6

8h ngày 09 ÷ 13h ngày 09

13h ngày 9 ÷ 08h ngày 10

10/11

2,4

8h ngày 10 ÷ 13h ngày 10

13h ngày 10 ÷ 08h ngày 11

11/11

2,1

8h ngày 11÷ 14h ngày 11

14h ngày 11÷ 09h ngày 12

12/11

2,0

09h ngày 12÷ 14h ngày 12

14h ngày 12÷ 09h ngày 13

13/11

1,7

09h ngày 13 ÷ 15h ngày 13

15h ngày 13 ÷ 10h ngày 14

14/11

1,7

10h ngày 14 ÷ 16h ngày 14

16h ngày 14 ÷ 10h ngày 15

15/11

1,3

10h ngày 15 ÷ 16h ngày 15

16h ngày 15 ÷ 11h ngày 16

16/11

1,3

11h ngày 16 ÷ 17h ngày 16

17h ngày 16 ÷ 12h ngày 17

17/11

1,4

12h ngày 17 ÷ 18h ngày 17

18h ngày 17 ÷ 13h ngày 18

18/11

1,6

13h ngày 18 ÷ 18h ngày 18

18h ngày 18 ÷ 13h ngày 19

19/11

1,4

13h ngày 19 ÷ 18h ngày 19

18h ngày 19 ÷ 14h ngày 20

20/11

1,6

14h ngày 20 ÷ 18h ngày 20

18h ngày 20 ÷ 16h ngày 21

21/11

1,9

16h ngày 21 ÷ 18h ngày 21

18h ngày 21÷ 06h ngày 22

22/11

3,1

06h ngày 22 ÷ 9h ngày 22

9h ngày 22 ÷ 6h ngày 23

23/11

2,5

6h ngày 23 ÷ 11h ngày 23

11h ngày 23 ÷ 07h ngày 24

24/11

2,2

07h ngày 24 ÷ 12h ngày 24

12h ngày 24 ÷ 08h ngày 25

25/11

1,9

08h ngày 25 ÷ 13h ngày 25

13h ngày 25 ÷ 08h ngày 26

26/11

1,3

08h ngày 26 ÷ 14h ngày 26

14h ngày 26 ÷ 09h ngày 27

27/11

1,2

09h ngày 27 ÷ 15h ngày 27

15h ngày 27 ÷ 10h ngày 28

28/11

1,3

10h ngày 28 ÷ 16h ngày 28

16h ngày 28 ÷ 10h ngày 29

29/11

0,9

10h ngày 29 ÷ 16h ngày 29

16h ngày 29 ÷ 11h ngày 30

30/11

1,2

11h ngày 30 ÷ 17h ngày 30

17h ngày 30 ÷ 24h ngày 30

2. Độ mở cửa cống số 6 và lưu lượng xả lũ: Phụ thuộc vào lượng nước tại công trình.

         3. Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi, kính đề nghị BCH Phòng chống thiên tai thành phố Vũng Tàu, BCH Phòng chống thiên tai xã Long Sơn thông báo cho các hộ dân nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và biết thông tin về thời gian xả lũ của cống số 6 đê Chu Hải, để chủ động trong việc nuôi trồng thủy sản trên sông Chà Và nhằm hạn chế thiệt hại do việc xả lũ của công trình