Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Xu hướng loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) độc hại nhằm đổi mới cơ cấu thuốc BVTV hiện nay
08:46 | 06/10/2019 Print   E-mail    

          Để quản lý, sử dụng thuốc BVTV hiệu quả, an toàn, ưu tiên sử dụng các loại thuốc BVTV thế hệ mới đồng thời chủ động bảo vệ sức khỏe của người dân, môi trường; kể từ tháng 01/2017 đến tháng 4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 06 quyết định loại bỏ 14 hoạt chất thuốc BVTV ra khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam (Theo Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013, các loại thuốc sẽ bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam trong trường hợp có bằng chứng khoa học về thuốc BVTV gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường). Theo đó, thuốc trừ sâu có 07 hoạt chất, thuốc trừ bệnh có 03 hoạt chất, thuốc trừ cỏ có 03 hoạt chất, thuốc trừ chuột có 01 hoạt chất bị loại bỏ khỏi Danh mục, như sau:

 

Các hoạt chất thuốc BVTV bị loại bỏ (01/2017-04/2019)

TT

Tên hoạt chất

Thời gian áp dụng loại bỏ

Căn cứ loại bỏ

1

Thuốc trừ sâu 

 

1.1

Trichlorfon

16/10/2017

Quyết định số 4154/QĐ-BNN-BVTV 16/10/2017

1.2

Carbofuran

16/10/2017

Quyết định số 4154/QĐ-BNN-BVTV 16/10/2017

1.3

Acephate

28/10/2019

Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018

1.4

Diazinon

28/10/2019

Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018

1.5

Malathion

28/10/2019

Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018

1.6

Chlorpyrifos Ethyl

12/2/2021

Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV, ngày 12/02/2019

1.7

 Fipronil

12/2/2021

Quyết định số 501/QĐ-BNN-BVTV, ngày 12/02/2019

2

Thuốc trừ bệnh

 

2.1

Carbendazim

3/1/2019

Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017

2.2

Benomyl

3/1/2019

Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017

2.3

Thiophanate-methyl

3/1/2019

Quyết định số 03/QĐ-BNN-BVTV ngày 03/01/2017

3

Thuốc trừ cỏ

 

3.1

2,4D

7/2/2019

Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV, ngày 08/02/2017

3.2

Paraquat

 

Quyết định số 278/QĐ-BNN-BVTV, ngày 08/02/2017

3.3

Glyphosate

10/6/2020

Quyết định số 1186/QĐ-BNN-BVTV ngày 10/4/2019

4

Thuốc trừ chuột

 

4.1

Zinc Phosphide 

28/10/2019

Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV ngày 28/08/2018

             Hiện nay, thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam được quy định tại Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2019, gồm: Thuốc trừ sâu: 850 hoạt chất với 1757 tên thương phẩm; thuốc trừ bệnh: 563 hoạt chất với 1191 tên thương phẩm; thuốc trừ cỏ: 235 hoạt chất với 659 tên thương phẩm; thuốc trừ chuột: 8 hoạt chất với 26 tên thương phẩm; thuốc điều hòa sinh trưởng: 52 hoạt chất với 148 tên thương phẩm; chất dẫn dụ côn trùng: 8 hoạt chất với 8 tên thương phẩm; thuốc trừ ốc: 33 hoạt chất với 153 tên thương phẩm; chất hỗ trợ (chất trải): 5 hoạt chất với 6 tên thương phẩm. Thuốc trừ mối: 15 hoạt chất với 25 tên thương phẩm. Thuốc bảo quản lâm sản: 7 hoạt chất với 8 tên thương phẩm. Thuốc khử trùng kho: 4 hoạt chất với 10 tên thương phẩm. Thuốc sử dụng cho sân golf: 4 hoạt chất với 4 tên thương phẩm. Thuốc xử lý hạt giống: 19 hoạt chất với 25 tên thương phẩm. Thuốc bảo quản nông sản sau thu hoạch: 01 hoạt chất với 01 tên thương phẩm.

           Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất trồng trọt, bà con nông dân nên lựa chọn các loại thuốc sinh học, thuốc thế hệ mới an toàn, ít độc, có hiệu quả, không gây ảnh hưởng xấu đến con người, vật nuôi và môi trường khi sử dụng.

 

                                                                    Thanh Hiền.TT&BVTV