Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Ngành Nông nghiệp phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng Nông thôn mới” năm 2019
09:50 | 05/04/2019 Print   E-mail    


          Nhằm phát huy sức mạnh của cả ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chung sức xây dựng nông thôn mới, vận động toàn thể công chức, viên chức và người lao động tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 31/KH-CCKL ngày 01/4/2019 về phát động phong trào thi đua "Chung sức xây dựng Nông thôn mới" năm 2019.

Tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới


          Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Hòa Bình, Hòa Hội huyện Xuyên Mộc; xã Tân Hòa thị xã Phú Mỹ; xã Phước Tỉnh của huyện Long Điền; xã Nghĩa Thành, Láng Lớn của huyện Châu Đức) nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 33 xã, đạt tỷ lệ 73,3%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm.

          Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới ” trong năm 2019, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung thực hiện tốt các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:Tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới để nâng cao nhận thức trong các cơ quan, đơn vị về mục đích, ý nghĩa, giải pháp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và thích ứng với biến dổi khí hậu.

          Đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông nghiệp; phát huy sáng kiến trong việc tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp hữu ích nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Phát huy sáng kiến, giải pháp tác động tích cực đến việc phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo hướng công nghệ cao, phát triển ngành nghề sản xuất mới, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân.

          Sở Nông nghiệp và PTNT giao Chi cục Thủy lợi chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi, các đơn vị liên quan trong ngành và các địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện kiên cố hóa kênh mương góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí số 3 về Thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh.

          Giao Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp chủ trì, phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy sản, Chi cục Phát triển nông thôn, các đơn vị trong ngành và địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện tiêu chí về chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, cây trồng gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; tập trung ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất, bảo quản chế biến sau thu hoạch.

          Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện tiêu chí về nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, trang trại, củng cố phát triển kinh tế hợp tác, dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Trung tâm Khuyến nông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện khảo sát, lựa chọn các mô hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản phù hợp, hiệu quả để triển khai thực hiện;Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương xây dựng chương trình hành động thực hiện tiêu chí về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

          Thông qua phong trào thi đua, góp phần xây dựng nông thôn mới phát triển đồng bộ, toàn diện theo hướng hiện đại, nhằm cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn.

                                                                             VTH