An Toàn Thực Phẩm An Toàn Thực Phẩm
Danh mục các cơ sở tự công bố sản phẩm an toàn thực phẩm 18/12/2019
02:40 | 18/12/2019 Print   E-mail    

      Thực hiện Quy định tại khoản 2, điều 5, Nghị định 15/2018/NĐ-CP: "Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tải tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận".       

       Nay, Sở Nông nghiệp & PTNT đăng tải, công khai tên tổ chức, cá nhân và tên sản phẩm tự công bố, cụ thể như sau:

STT

Tên tổ chức, cá nhân

Địa chỉ

Tên sản phẩm tự công bố

01

CHI NHÁNH BÀ RỊA CÔNG TY CỔ PHẦN MỘC THANH TRÀ

364 Đỗ Nhuận, phường Kim Dinh, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT

Đậu Đen Xanh Lòng Rang Mộc-Cỏ Ngọt

Đậu Đen Xanh Lòng Rang Mộc-Cỏ Ngọt-Hà Thủ Ô

Đậu Đen Xanh Lòng Rang Mộc--Hà Thủ Ô