Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng cuối năm 2019
02:24 | 15/07/2019 Print   E-mail    

Trong 06 tháng cuối năm 2019, phấn đấu có 07 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (Phước Tỉnh huyện Long Điền; Nghĩa Thành, Láng Lớn huyện Châu Đức; Hòa Bình, Bông Trang, Hòa Hưng huyện Xuyên Mộc và Tân Hòa thị xã Phú Mỹ), nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 34 xã, đạt 75,5%.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho 27 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong đó phấn đấu có 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Long Tân, Lộc An của huyện Đất Đỏ; An Nhứt của huyện Long Điền; Suối Nghệ của huyện Châu Đức; Hòa Long của thành phố Bà Rịa; Sông Xoài của thị xã Phú Mỹ và Bưng Riêng của huyện Xuyên Mộc).

Thành phố Bà Rịa: Tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Hòa Long; tiến hành thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

Thị xã Phú Mỹ:

- Tổ chức thẩm tra các tiêu chí nông thôn mới đối với xã Tân Hòa, nông thôn mới nâng cao đối với xã Sông Xoài đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2019.

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn thiện hồ sơ thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm tra, trình Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức thẩm định đề nghị xét, công nhận thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Huyện Long Điền:

- Tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Phước Tỉnh.

- Tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã An Nhứt; tiến hành thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn thiện hồ sơ huyện Long Điền đạt chuẩn nông thôn mới đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm tra, trình Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức thẩm định đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Xã Phước Tỉnh - huyện Long Điền dự kiến hoàn thành đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2019

Huyện Đất Đỏ:

- Tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Long Tân, Lộc An; tiến hành thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

- Phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh hoàn thiện hồ sơ huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm tra, trình Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia tổ chức thẩm định đề nghị xét, công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Châu Đức:

- Chỉ đạo 6 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định của Bộ tiêu chí nâng cao. Tiến hành thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận xã Suối Nghệ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

- Đối với 8 xã còn lại phấn đấu thực hiện đạt thêm 22 tiêu chí, cụ thể:

+ Xã Nghĩa Thành đạt thêm 04 tiêu chí.

+ Xã Láng Lớn đạt thêm 04 tiêu chí.

+ Xã Bình Trung đạt thêm 02 tiêu chí.

+ Xã Bình Giã đạt thêm 03 tiêu chí.

+ Xã Sơn Bình đạt thêm 03 tiêu chí.

+ Xã Bàu Chinh đạt thêm 02 tiêu chí.

+ Xã Đá Bạc đạt thêm 02 tiêu chí.

+ Xã Suối Rao đạt thêm 02 tiêu chí.

Phấn đấu đến cuối năm 2019, xã Nghĩa Thành và Láng Lớn đạt chuẩn nông thôn mới.

Huyện Xuyên Mộc:

- Chỉ đạo 4 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thực hiện đạt các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định của Bộ tiêu chí nâng cao. Tiến hành thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận xã Bưng Riềng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

- Hoàn thiện hồ sơ đối với xã Hòa Bình đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới; tiến hành thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Chỉ đạo tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019.

- Chỉ đạo 7 xã thực hiện đạt thêm 21 tiêu chí, cụ thể:

+ Xã Hòa Hội đạt thêm 03 tiêu chí (Tiêu chí số 10, 11 và 17).

+ Xã Bình Châu đạt thêm 02 tiêu chí (Tiêu chí số 13, 15).

+ Xã Bông Trang đạt thêm 04 tiêu chí (Tiêu chí số 3, 10, 11, 15).

+ Xã Tân Lâm đạt thêm 04 tiêu chí (Tiêu chí số 9, 13, 14, 17).

+ Xã Hòa Hưng đạt thêm 04 tiêu chí (Tiêu chí số 2, 10, 13, 17).

+ Xã Phước Tân đạt thêm 01 tiêu chí (Tiêu chí số 15).

+ Xã Hòa Hiệp đạt thêm 03 tiêu chí (Tiêu chí số 9, 10, 17).   

NTM