Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019
02:19 | 15/07/2019 Print   E-mail    

          Tính đến cuối tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 27 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 60%)03 xã đã đạt 19/19 tiêu chí (Phước Tỉnh của huyện Long Điền, Hòa Bình của huyện Xuyên Mộc, Tân Hòa của thị xã Phú Mỹ) trong đó xã Phước Tỉnh đã được Đoàn Thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định. Tổng số tiêu chí của 45 xã xây dựng nông thôn mới là 757 tiêu chí, tăng 50 tiêu chí so với kết quả đạt được cuối năm 2018, trung bình 16,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 9 tiêu chí.

Ngày 31/5/2019, đã tổ chức thành công Lễ công bố Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 16/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Ngày 31/5/2019 tổ chức Lễ công bố Quyết định thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

             Kết quả thực hiện các tiêu chí cụ thể đối với các địa phương như sau:

- Thành phố Bà Rịa (03 xã):   Đạt 19 tiêu chí/xã.

- Thị xã Phú Mỹ (05 xã)          :         Đạt 19 tiêu chí/xã.        

- Huyện Đất Đỏ (06 xã):                   Đạt 19 tiêu chí/xã.

- Huyện Long Điền (05 xã):     Đạt 19 tiêu chí/xã.

- Huyện Xuyên Mộc (12 xã):   Đạt 15,6 tiêu chí/xã.

- Huyện Châu Đức (14 xã):     Đạt 14,9 tiêu chí/xã.

* Kết quả theo nhóm tiêu chí của các xã:

- Đạt 19 tiêu chí có 30 xã.

- Đạt 15 tiêu chí có 04 xã: Bông Trang, Hòa Hưng, Hòa Hiệp, Nghĩa Thành;

- Đạt 14 tiêu chí có 04 xã: Hòa Hội, Phước Tân, Láng Lớn, Bình Trung;

- Đạt 13 tiêu chí có 01 xã: Bình Giã;

- Đạt 11 tiêu chí có 01 xã: Sơn Bình;

- Đạt 10 tiêu chí có 02 xã: Tân Lâm, Suối Rao;

- Đạt 9 tiêu chí  03 có xã: Bình Châu, Đá Bạc, Bàu Chinh.

Như vậy, trong năm 6 tháng đầu năm 2019, các huyện, thị xã, thành phố đã thực hiện đạt thêm 50 tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, đạt 71,4% so với kế hoạch của cả năm 2019 (70 tiêu chí). Trong đó:

- Thị xã Phú Mỹ (05 xã)          :         Đạt 4/4 tiêu chí.   

- Huyện Đất Đỏ (06 xã):                   Đạt thêm 0/0 tiêu chí.

- Huyện Long Điền (05 xã):     Đạt thêm 9/9 tiêu chí.

- Huyện Xuyên Mộc (12 xã):   Đạt thêm 32/32 tiêu chí.

- Huyện Châu Đức (14 xã):     Đạt thêm 5/25 tiêu chí.

          Trong 6 tháng đầu năm 2019, hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn tiếp tục được đầu tư và phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển sản xuất; Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh. Các địa phương tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với vệ sinh an toàn thực phẩm; Nhiều mô hình liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp được hình thành, phát huy hiệu quả; Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao quần chúng được quan tâm về chất lượng và chiều sâu; hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được củng cố; an ninh trật tự tại địa phương được bảo đảm.

Số xã đạt 19/19 tiêu chí là 30 xã, đạt 66,6%, Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia tại 45 xã xây dựng nông thôn mới còn 0,6% (giảm 0,12% so với cuối năm 2018)./.

NTM