Phòng Chống Lụt Bão Phòng Chống Lụt Bão
Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh
08:12 | 28/06/2019 Print   E-mail    

           Nhằm đảm bảo an toàn công trình đập, hồ chứa nước, công trình đê điều, công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh, ngày 26/6/2019, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Công văn số 6155/UBND-VP về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các chủ đập và các đơn vị có liên quan như sau:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố:

UBND huyện Long Điền.

- Lập hồ sơ quản lý hồ chứa, bố trí thiết bị quan trắc hồ chứa, quản lý an toàn đập (kiểm định an toàn đập), lập Quy trình vận hành các hồ chứa nước, Phương án bảo vệ công trình, Phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp… theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các quy định hiện hành; Xử lý, sửa chữa các vị trí sạt lở mái thượng, hạ lưu đập; Đồng thời hàng năm phải thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, phát dọn cỏ mọc hai bên mái đập và xử lý tổ mối trên thân đập hồ chứa nước Bút Thiền.

- Sửa chữa, nạo vét trả lại nguyên trạng tràn xả lũ.

- Cử cán bộ theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác nạo vét lòng hồ Bút Thiền nhằm đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế và an toàn công trình.

UBND huyện Đất Đỏ.

Lập hồ sơ quản lý hồ chứa, bố trí thiết bị quan trắc hồ chứa, quản lý an toàn đập (kiểm định an toàn đập) lập Quy trình vận hành các hồ chứa nước, Phương án bảo vệ công trình, Phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp… theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các quy định hiện hành; Xử lý, sửa chữa các vị trí sạt lỡ trên thân đập; Đồng thời hàng năm phải thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, phát dọn cỏ mọc hai bên mái đập và xử lý tổ mối trên thân đập hồ chứa nước Sở Bông.

UBND thị xã Phú Mỹ.

- Lập hồ sơ quản lý hồ chứa, bố trí thiết bị quan trắc hồ chứa, quản lý an toàn đập (kiểm định an toàn đập) lập Quy trình vận hành các hồ chứa nước, Phương án bảo vệ công trình, Phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp… theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các quy định hiện hành.

- Hàng năm phải thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, phát dọn cỏ mọc hai bên mái đập và xử lý tổ mối trên thân đập đối với hồ chứa nước Suối Đá, Nhà Bè.

- Rà soát, kiểm tra, xử lý các tổ chức, cá nhân lấn chiếm đất công trình hồ chứa nước Suối Đá.

UBND thành phố Bà Rịa.

- Lập hồ sơ quản lý hồ chứa, bố trí thiết bị quan trắc hồ chứa, quản lý an toàn đập (kiểm định an toàn đập), lập Quy trình vận hành các hồ chứa nước, Phương án bảo vệ công trình, Phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp… theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các quy định hiện hành; Hàng năm phải thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, phát dọn cỏ mọc hai bên mái đập và xử lý tổ mối trên thân đập các hồ chứa nước; Đầu tư cứng hóa mái, mặt đập và xây dựng kênh xả tràn phía hạ lưu hồ chứa nước Bàu Úc, sửa chữa cửa cống lấy nước hồ Lồ Ồ và các vị trí sạt lỡ của bờ kè sông Dinh.

- Kiểm tra việc nạo vét lòng hồ Bàu Úc, xử phạt đối với các cá nhân, tổ chức nạo vét trái phép (nếu có).

UBND huyện Côn Đảo.

Lập hồ sơ quản lý hồ chứa, bố trí thiết bị quan trắc hồ chứa, quản lý an toàn đập (kiểm định an toàn đập), lập Quy trình vận hành các hồ chứa nước, Phương án bảo vệ công trình, Phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp… theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các quy định hiện hành.

UBND huyện Xuyên Mộc.

- Rà soát, sửa chữa các hư hỏng tại Công trình Kè bảo vệ bờ biển Bến Lội và Khu neo đậu tránh trú bão Bình Châu.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các công trình do đơn vị mình quản lý. Xử lý các trường hợp lấn chiếm đất phạm vi công trình để buôn bán và sử dụng không phù hợp với mục đích của công trình.

2. Đối với Trung tâm Quản lý, Khai thác công trình thủy lợi

- Khẩn trương triển khai thực hiện sửa chữa, nâng cấp những hạng mục công trình đã có chủ trương đầu tư và bố trí vốn năm 2019. Đồng thời, thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa một số hư hỏng (sạt lở) đối với các hồ chứa nước Châu Pha, Suối Môn, Gia Hoét I, Kim Long, Xuyên Mộc (kênh sau tràn), Sông Hỏa, Suối Các, Suối Sao, Gia Hoét II,  Suối Đôi I, Đập dâng Cầu Mới (hồ Sông Kinh); Xử lý tổ mối, phát dọn cỏ mọc trên mặt đập và hai bên mái đập đối với các hồ chứa  Kim Long, Suối Đôi I, Suối Sao, Gia Hoét II, Châu Pha, Lồ Ồ.

- Tiếp tục lập, trình phê duyệt điều chỉnh bổ sung Quy trình vận hành các hồ chứa nước, Phương án bảo vệ công trình, Phương án Ứng phó tình huống khẩn cấp… theo quy định hiện hành. Thực hiện quản lý, khai thác công trình thủy lợi theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và các quy định hiện hành.

- Thực hiện rà soát, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo các hư hỏng của các tuyến đê, kè, các công trình dưới đê và các công trình khác do đơn vị mình quản lý.

- Hoàn tất các thủ tục trình Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND Tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất đối với các công trình thủy lợi theo quy định.

- Lập hồ sơ trình Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh lắp đặt các thiết bị quan trắc theo quy định.

- Lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương lập và thực hiện sửa chữa, nâng cấp tràn xả lũ hồ chứa nước Châu Pha.

- Đối với các hồ chứa nước đang thực hiện dự án nạo vét lòng hồ: Tăng cường kiểm tra, giám sát, cử cán bộ phối hợp với đơn vị giám sát thi công gián sát, kiểm tra tình hình thực hiện nạo vét lòng hồ các hồ chứa nước theo đúng hồ sơ thiết kế, hồ sơ Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

3. Đối với Ban Quản lý Dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng do đơn vị được giao làm chủ đầu tư theo đúng tiến độ được giao. Đối với các dự án nâng cấp, sửa chữa các hồ chứa nước cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện: Suối Đôi I, Gia Hoét II, Suối Sao và các dự án nâng cấp, sửa chữa tràn xả lũ các hồ chứa nước: Gia Hoét I, Kim Long, Suối Các, hồ chứa nước phục vụ PCCC khu vực Minh Đạm.

4. Đối với Công ty TNHH Tập đoàn Hải Châu Việt Nam

- Cử cán bộ giám sát, theo dõi công trình trước, trong và sau mùa mưa bão nhằm đảm bảo an toàn toàn công trình.

- Báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện dự án về Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành chức năng để biết, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung thiết kế đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện quản lý công trình theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước.

 

Lê Minh Đạt – Chi cục Thủy lợi