Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 04 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn tỉnh BR-VT
02:25 | 26/04/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó phấn đấu đến cuối năm 2019 có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 33 xã, đạt 73,3%. Đến nay, 06 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đã đạt từ 14 tiêu chí trở lên, đủ điểu kiện để đăng ký đạt chuẩn trong năm 2019.

Kiên cố hóa hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp tại các xã nông thôn mới

Tính đến cuối tháng 4/2019, toàn tỉnh có 27/45 xã đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng số tiêu chí của 45 xã là 702 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt 15,6 tiêu chí/xã; có 45/45 xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới đạt 47,6 triệu đồng/người/năm; Thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 16/4/2019; các huyện Long Điền và Đất Đỏ đã đạt 5/9 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2019 đạt 9/9 tiêu chí đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn vào năm 2020.

VPS