Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Tiếp tục loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) độc hại ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam
03:06 | 08/09/2018 Print   E-mail    

Ngày 28/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ các loại thuốc BVTV có chứa 4 hoạt chất thuốc BVTV gồm Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam (Ban hành theo Thông tư số 03/2018/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT ngày 09/02/2018). Quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

Nhiều hoạt chất thuốc BVTV độc hại sẽ được xem xét đưa ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam

Theo đó, có 36 tên thương phẩm thuốc BVTV (gồm 34 tên thương phẩm thuốc BVTV đăng ký phòng trừ sâu hại cây trồng, 02 tên thương phẩm thuốc BVTV đăng ký‎ phòng trừ chuột trên đồng ruộng) của gần 30 công ty đăng ký, đã bị loại bỏ ra khỏi Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam.

Theo quyết định số 3435/QĐ-BNN-BVTV, các loại thuốc BVTV có chứa 04 hoạt chất Acephate, Diazinon, Malathion, Zinc phosphide không được phép nhập khẩu, chỉ được buôn bán, sử dụng tối đa 01 năm và ngưng toàn bộ các thủ tục đăng  k‎ý thuốc BVTV có chứa 04 hoạt chất này kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 03/QĐ-BNN-BVTV và 278/QĐ-BNN-BVTV về việc loại bỏ thuốc BVTV có chứa các hoạt chất Carbendazim, Benomyl, Thiophanate-methyl, 2.4D và Paraquat, chỉ được sản xuất, nhập khẩu tối đa 01 năm, được buôn bán, sử dụng tối đa 02 năm kể từ ngày quyết định có liệu lực. Ngừng toàn bộ các thủ tục đưa vào Danh mục đối với các hồ sơ đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có chứa 5 hoạt chất trên kể từ ngày Quyết định có hiệu lực. Đây là những hoạt chất thuốc BVTV hiện đã bị nhiều nước trên thế giới cấm sử dụng vì có tính độc cao gây tác động đến sức khỏe con người, hệ sinh thái môi trường. Tuy nhiên, đây là hoạt chất thuốc BVTV sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam.

Theo Khoản 2, Điều 49, Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật năm 2013, các loại thuốc BVTV sẽ bị loại khỏi danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam trong trường hợp sau: Có bằng chứng khoa học về thuốc bảo vệ thực vật gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, vật nuôi, hệ sinh thái, môi trường; thuốc BVTV có hiệu lực thấp đối với sinh vật gây hại.

Ngoài ra, thuốc BVTV thành phẩm hoặc hoạt chất trong thuốc thành phẩm có độ độc cấp tính loại I, II theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (GHS) cũng sẽ không được đăng ký vào danh mục.

                                                          Thanh Hiền. TT&BVTV