Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp hữu cơ
10:12 | 04/09/2018 Print   E-mail    

          Ngày 29/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ, trong đó quy định rõ về các chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng sản xuất sản phẩm hữu cơ. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Nông nghiệp hữu cơ xu hướng của thời đại mới

          Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ được hỗ trợ như sau:

          - Hỗ trợ 100% kinh phí xác định các vùng, khu vực đủ điều kiện sản xuất hữu cơ (điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước…);

          - Hỗ trợ 100% chi phí cấp Giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp TCVN về nông nghiệp hữu cơ;

          - Hỗ trợ đào tạo, tập huấn sản xuất hữu cơ theo định mức do Chính phủ quy định về khuyến nông

          - Hỗ trợ xây dựng, nhân rộng mô hình sản xuất hữu cơ theo TCVN, trong đó, định mức hỗ trợ chi phí giống kháng sâu bệnh, phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật… theo định mức do Chính phủ quy định về khuyến nông.

          Nguồn hỗ trợ bao gồm: Ngân sách Nhà nước; lồng ghép từ các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác đang triển khai; Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước…

          Ngoài ra, Nghị định cũng quy định về sản xuất, chứng nhận, ghi nhãn, logo, truy xuất nguồn gốc, kinh doanh, kiểm tra nhà nước sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản và chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ.

                                                                             VTH