Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Tình hình phát triển mô hình nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh BR-VT
11:06 | 31/08/2018 Print   E-mail    

            Việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

- Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 33 tổ chức, cá nhân đã và đang đầu tư mô hình sản xuất trồng trọt ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với diện tích sản xuất 1.047,62 ha trên các sản phẩm như: Rau các loại, dưa lưới, bưởi da xanh, chuối, nho ăn lá…; sản lượng ước đạt 23.582 tấn/năm. Hầu hết các cơ sở áp dụng các công nghệ như: nhà màng, nhà lưới, hệ thống tưới tiết kiệm kết hợp bón phân. Ngoài ra, một số cơ sở có áp dụng công nghệ thủy canh, công nghệ Aquaponics, công nghệ theo dõi điều chỉnh nhiệt độ và ẩm độ từ xa.

- Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện có 87 trang trại chăn nuôi heo, gia cầm đầu tư ứng dụng công nghệ cao, chiếm tỷ lệ 37,16% trên tổng đàn chăn nuôi gia cầm và 53,24% trên tổng đàn chăn nuôi heo.

- Lĩnh vực thủy sản có khoảng 15 cơ sở nuôi trồng thủy sản và sản xuất giống ứng dụng công nghệ cao.

- Giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hiện nay chiếm 22,52% trên tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh, trong đó trồng trọt chiếm 3,35% và chăn nuôi chiếm 19,17%.

Trên địa bàn tỉnh có 33 tổ chức, cá nhân đã và đang đầu tư mô hình sản xuất trồng trọt ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao với diện tích sản xuất 1.047,62 ha

  Việc xây dựng các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh:

Xây dựng các Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 66/2015/QĐ-TTg, ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

a. Vùng sản xuất trồng trọt:

- Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau:

Địa điểm: Huyện Tân Thành, huyện Đất Đỏ

Quy mô: 900 ha

Ứng dụng công nghệ: Sản xuất theo Quy trình VietGAP hoặc GAP khác, Ứng dụng công nghệ sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp để phòng trừ  dịch hại; Canh tác trong nhà lưới, nhà màng; trồng trên đất, giá thể, thuỷ canh; Hệ thống tưới, bón phân tự động, bán tự động; Công nghệ sơ chế, bảo quản rau.

- Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất cây ăn quả đặc sản (nhãn xuồng cơm vàng, mãng cầu ta…):

Địa điểm: Huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, huyện Tân Thành.

Quy mô:  2.300 ha

Ứng dụng công nghệ: Quy trình sản xuất theo VietGAP hoặc GAP khác; Hệ thống tưới, bón phân tự động, bán tự động; Ứng dụng công nghệ sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp để phòng trừ dịch hại; Hệ thống thiết bị xử lý bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

- Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hồ tiêu: 

Địa điểm: huyện Châu Đức,  Xuyên Mộc.

Quy mô: 4.900 ha

Ứng dụng công nghệ: Quy trình sản xuất theo VietGAP hoặc GAP khác; Cây giống sạch bệnh; Hệ thống tưới, bón phân tự động, bán tự động; Ứng dụng công nghệ sinh học, quản lý dịch hại tổng hợp phòng trừ dịch hại; Hệ thống thiết bị xử lý bảo quản, chế biến sau thu hoạch.

- Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sản xuất hoa, cây cảnh:

Địa điểm: Thành phố Bà Rịa – Tân Thành, huyện Đất Đỏ.

Quy mô: 130 ha

Ứng dụng công nghệ: Chọn giống hoa, kiểng có giá trị kinh tế cao; cây giống cấy mô; Hệ thống tưới, bón phân tự động, bán tự động.

b. Vùng chăn nuôi:

Địa điểm: Huyện Xuyên Mộc, Tân Thành, Châu Đức, Đất Đỏ.

Quy mô:

+ Heo thịt: 320.000 con/năm

+Gà: 2.650.000 con/lứa

Ứng dụng công nghệ: Sử dụng hệ thống chuồng kín, điều hòa nhiệt độ, ẩm độ; Xử lý hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ sinh học; Sản xuất theo quy trình chăn nuôi VietGAP.

c.      Vùng nuôi trồng thủy sản:

- Vùng sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản

Địa điểm: Thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ

Quy mô: 239 ha.

Ứng dụng công nghệ: Sản xuất theo quy trình VietGAP, nuôi vi sinh khép kín, giống sạch bệnh, chống chịu môi trường biến động.

- Vùng nuôi tôm công nghệ cao:

Địa điểm: xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc (Khu nuôi trồng thuỷ sản huyện Xuyên Mộc)

Quy mô:khoảng 50-70 ha

Ứng dụng công nghệ: Sản xuất theo quy trình VietGAP, nuôi vi sinh khép kín, giống sạch bệnh, chống chịu môi trường biến động.

VPS