Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản Nuôi Trồng - Đánh Bắt Thủy Sản
Điều kiện, đối tương giao, cho thuê, thu hồi mặt nước để nuôi trồng thủy sản lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
10:45 | 29/04/2016 Print   E-mail    

Ngày 15/4/2016 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế quản lý và giao, cho thuê mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Với việc ban hành quy chế có hiệu lực sẽ quy định cụ thể điều kiện giao, thuê mặt nước; các đối tượng được giao, thuê, hồ sơ, thủ tục pháp lý giao thuê mặt nước để cho bà con nuôi trồng thủy sản biết và làm đúng theo quy định.

Theo đó quy chế quy định Điều kiện, đối tương giao, cho thuê, thu hồi mặt nước để nuôi trồng thủy sản lồng bè, nhuyễn thể hai mảnh vỏ tại các vùng nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

+ Điều kiện giao, cho thuê mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Việc giao, cho thuê mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ thực hiện theo quy định tại Điều 52 và Điều 58 của Luật Đất đai, Điều 13 và Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

+ Đối tượng được giao mặt nước

Đối tượng được giao mặt nước, không thu tiền sử dụng mặt nước để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ:

1. Hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là người trực tiếp nuôi mà nguồn sống chủ yếu dựa vào thu nhập từ nuôi trồng thủy sản.

2. Hộ gia đình, cá nhân sinh sống tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm nghề khai thác thủy sản ven bờ nay chuyển sang nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

+ Đối tượng thuê mặt nước

Đối tượng được thuê mặt nước (phải nộp tiền sử dụng mặt nước hàng năm hoặc một lần cho cả thời gian thuê) là tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước có nhu cầu và đủ điều kiện để nuôi thuỷ sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

+ Thẩm quyền giao, cho thuê mặt nước

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho thuê mặt nước đối với tổ chức, doanh nghiệp trong nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng mặt nước để thực hiện dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao, cho thuê mặt nước đối với hộ gia đình, cá nhân.

+ Thủ tục giao, cho thuê mặt nước

Hồ sơ, thời gian, trình tự thực hiện thủ tục giao, cho thuê mặt nước thực hiện theo quy định tại Điều 60, Điều 61 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 3, Điều 4 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Điều 3, Điều 4, Điều 7 Quy chế phối hợp giữa các cơ quan thực hiện thủ tục gia hạn sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Hạn mức diện tích và thời hạn giao, cho thuê mặt nước

1. Hạn mức diện tích giao mặt nước

a) Diện tích mặt nước biển được giao để nuôi trồng thuỷ sản không quá một (01) ha.

b) Đối với khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, diện tích mặt nước được giao đối với nuôi thủy sản lồng bè không quá năm nghìn (5.000) m2, đối với nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ không quá một (01) ha.

2. Hạn mức diện tích cho thuê mặt nước

a) Diện tích mặt nước biển cho thuê để nuôi trồng thủy sản không quá ba mươi (30) ha trong vùng biển ba (3) hải lý trở vào bờ hoặc không quá một trăm (100) ha trong vùng biển cách bờ từ ba (3) hải lý trở ra.

b) Đối với khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

- Đối với cá nhân và hộ gia đình, diện tích mặt nước cho thuê để nuôi thủy sản lồng bè không quá năm nghìn (5.000) m2, để nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ không quá một (01) ha.

- Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, diện tích mặt nước cho thuê để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ không quá năm (05) ha;

Diện tích mặt nước được giao đối với nuôi thủy sản lồng bè không quá năm nghìn (5.000) m2 tại khu quy hoạch nuôi trồng thủy sản lồng bè và nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

 

+ Thời hạn giao, cho thuê: theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Thu hồi mặt nước đã giao hoặc cho thuê

1. Thu hồi mặt nước đã giao hoặc cho thuê trong các trường hợp sau:

a) Nhà nước có nhu cầu thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

b) Người sử dụng vi phạm quy định của pháp luật về đất đai;

c) Thu hồi do chấm dứt việc sử dụng mặt nước theo pháp luật; tự nguyện trả lại diện tích được giao, cho thuê; khu vực bị ô nhiễm môi trường, có nguy cơ sạt l, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác có nguy cơ đe dọa tính mạng con người;

d) Sử dụng không đúng mục đích; Quá hai mươi bốn (24) tháng liền mà không sử dụng để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ, trừ trường hợp có lý do chính đáng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;

đ) Trường họp không sử dụng hết phần diện tích giao, cho thuê để nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ theo quy định thì bị thu hồi phần diện tích mặt nước không sử dụng đó;

e) Tổ chức, cá nhân nuôi thủy sản lồng bè, nuôi nhuyễn thể hai mảnh vỏ không thực hiện nghĩa vụ tài chính về thuê mặt nước, không báo cáo thống kê theo quy định pháp luật, không thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm.

g) Người sử dụng mặt nước không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 18 của Quy chế này.

2. Thẩm quyền thu hồi

Cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giao, cho thuê mặt nước đồng thời là cơ quan có thẩm quyền thu hồi diện tích mặt nước.

3. Trước khi ra quyết định thu hồi mặt nước đã giao hoặc cho thuê, cơ quan ký quyết định thu hồi phải thông báo trước sáu (06) tháng cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi biết.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./.

BT.Xoan Anh