Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: chặng đường 10 năm nhìn lại
10:56 | 26/12/2019 Print   E-mail    

Ngày 11/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (gọi tắt là Chương trình xây dựng nông thôn mới).

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo: Hội đồng nhân dân tỉnh; Cục Sở Hữu trí tuệ (Trưởng Bộ phận phía Nam); các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND 45 xã xây dựng NTM; các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2020. Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3505/QĐ-UBND ngày 24/12/2010, với tổng số xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh là 43 xã. Đến năm 2015 có 02 xã được bổ sung đưa vào kế hoạch xây dựng nông thôn mới của Tỉnh là xã Tân Hoà (Thị xã Phú Mỹ) và xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền). Nâng tổng số xã xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh là 45 xã, bao gồm: thành phố Bà Rịa 03 xã, thị xã Phú Mỹ 05 xã, huyện Đất Đỏ 06 xã, huyện Long Điền 05 xã, huyện Xuyên Mộc 12 xã và huyện Châu Đức 14 xã.

Mục tiêu đề ra đến năm 2015, 2020 lần lượt có 14 (đạt 30% tổng số xã), 28 xã (đạt 60% tổng số xã) đạt chuẩn nông thôn mới, và đến trước năm 2030 có 100% số xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020; Quyết định số 2350/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020. Mục tiêu xuyên suốt của Chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao mọi mặt chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu một cách bền vững, nhất là người dân khu vực nông thôn.

Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được xây dựng trên cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” ngày 28/05/2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) và Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ về chương trình hành động xây dựng nông nghiệp, nông dân và nông thôn; Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 21/9/2009 của Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp để thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW; Nghị quyết số 26-NQ/ĐH ngày 23/10/2010 của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V nhiệm kỳ 2010-2015; Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh, trong đó xác định nhiệm vụ đến năm 2015 phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho 12/21 xã giai đoạn 2013-2015, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đến năm 2015 là 18/45 xã; và Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 16/3/2010, về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/CP của Chính phủ và Chương trình hành động số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chỉ thị số 10/2010/CT-UBND ngày 15/6/2010 về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

Để triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011; ban hành Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (và được đổi tên thành Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 29/3/2012; và tiếp tục đổi tên thành Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tại Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 04/7/2017); ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 tại Quyết định số 1420/QĐ-UBND ngày 31/5/2019; ban hành Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã Nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 tại Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 14/6/2019.

Trải qua 10 năm tổ chức thực hiện, với sự chung sức, vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các cấp, các ngành; sự tham gia tích cực của các đối tượng doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng dân cư và nhân dân, tổ chức tín dụng,… Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và toàn diện về mọi mặt đời sống xã hội.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, sau gần 10 năm thực hiện, Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, lôi cuốn họ tích cực tham gia vào xây dựng NTM; góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nhiều vùng nông thôn, nổi bật là đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, điện; đồng thời sản xuất hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến, kinh tế nông thôn cũng ngày càng phát triển, có nhiều mô hình chuyên canh, sản xuất theo hướng liên kết tạo lợi nhuận lớn cho người nông dân; theo đó đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, môi trường nông thôn được bảo vệ và cải thiện…

Kết quả thực hiện các mục tiêu và Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới:

Về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: Tính đến cuối tháng 6/2019, toàn tỉnh có 28 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 62,2%) và 01 xã đã đạt 19/19 tiêu chí (Xã Hoà Bình của huyện Xuyên Mộc). Tổng số tiêu chí của 45 xã xây dựng nông thôn mới là 757 tiêu chí, trung bình 16,8 tiêu chí/xã, không còn xã dưới 9 tiêu chí. Thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 420/QĐ-TTg ngày 16/4/2019. Đối với huyện Long Điền hiện đã có 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Đối với huyện Đất Đỏ hiện đã có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Phấn đấu đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 86,6% (năm 2019: 5 xã; năm 2020: 6 xã), và 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 28,9% (năm 2019: 7 xã; năm 2020: 6 xã). Huyện Long Điền, Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tăng 7 xã và 2 đơn vị cấp huyện so với Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 23/10/2015 Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Về thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới: Tính đến cuối tháng 6/2019, toàn tỉnh có 45/45 xã hoàn thành việc lập và phê duyệt quy hoạch, đạt tỷ lệ 100%. Đối với quy hoạch vùng cấp huyện đã có 02 huyện Long Điền, Đất Đỏ đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng; huyện Châu Đức đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương  lập quy hoạch vùng; huyện Xuyên Mộc hiện đang tiến hành lập nhiệm vụ quy hoạch vùng của huyện và đã được Sở xây dựng có ý kiến. Tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội được triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt, thấp nhất là về phát triển giao thông nông thôn có 33/45 xã đạt – chiếm tỷ lệ 73,3% trên tổng số xã và cao nhất là về Trường học các cấp và Thông tin - truyền thông với 43/45 xã đạt – chiếm tỷ lệ 95,5% trên tổng số xã. Về thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm, tăng 3,45 lần so với năm 2010, đến này đã có 34/45 xã đạt tiêu chí về thu nhập từ 49 triệu đồng/người/năm, đạt 75,5%, tăng 33 xã so với trước khi xây dựng nông thôn mới. Toàn tỉnh hiện có 72 Hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động khá hiệu quả với tổng số 2.512 thành viên. Tổng vốn điều lệ của các Hợp tác xã nông nghiệp gần 180 tỷ đồng, vốn hoạt động trên 221 tỷ đồng và tổng số cán bộ quản lý là 248 người. Đến cuối tháng 6/2019 có 38/45 xã đạt tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất, đạt 84,4%, tăng 19 xã so với trước khi xây dựng nông thôn mới.. Số hộ nghèo cũng giảm nhanh, đến nay, tỉnh  chỉ còn 1.652 hộ nghèo theo chuẩn quốc gia, chiếm 0,6%. Toàn tỉnh hiện có 39/45 xã đạt tiêu chí Hộ nghèo (<1%) đạt 86,6%, tăng 16 xã so với trước khi xây dựng nông thôn mới. Công tác đào tạo nghề cũng đạt kết quả tốt với 25.467 lao động đạt 102,1% so kế hoạch (24.757 lao động), trong đó nghề phi nông nghiệp đào tạo 15.493 lao động, chiếm tỷ lệ 60,8%, Nghề nông nghiệp 9.974 lao động, chiếm tỷ lệ 39,2%, tỷ lệ giải quyết việc làm sau học nghề trên 82%, thu nhập của người lao động sau học nghề đã được cải thiện đáng kể bình quân đạt trên 5,5 triệu đồng/người/tháng. Tính đến nay toàn tỉnh có 43/45 xã đã đạt chỉ tiêu về tỷ lệ lao động qua đào tạo (≥45%). Tiêu chí về văn hoá – xã hội – môi trường đạt kết quả khá tốt với 43/45 xã đạt tiêu chí về Giáo dục và Đào tạo; 39/45 xã đạt tiêu chí về Y tế; 239.167/260.504 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 91,81%; có 545/564 thôn, ấp, khu phố văn hóa, đạt 96,63%; 45/45 xã đạt tiêu chí về văn hóa, đạt tỷ lệ 100%; 33/45 xã đạt Tiêu chí Môi trường và An toàn thực phẩm, đạt 73,3%; 43/45 xã đạt Tiêu chí số 18 - Hệ thống tổ chức chính trị và tiếp cận pháp luật, đạt 95,5%; 44/45 xã đạt tiêu chí số 19 - Quốc phòng và An ninh, đạt 97,7%,...

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đồng thi đua – Khen thưởng tỉnh đã đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho 02 tập thể và 02 cá nhân; Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 01 cá nhân; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 35 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh đã công bố “Chỉ dẫn địa lý” cho các sản phẩm gồm: Muối Bà Rịa, Nhãn xuồng cơm vàng và Mãng cầu ta của tỉnh.


Ông Trần Giang Khuê - Trưởng bộ phận phía Nam - Cục Sở Hữu trí tuệ trao Chỉ dẫn địa lý các sản phẩm: Muối Bà Rịa, Nhãn xuồng cơm vàng, Mãng cầu ta cho tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Phương hướng, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới:

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng Chương trình xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã đề ra một số mục tiêu cụ thể như: phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mớikiểu mẫu, 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 100% các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của người dân nông thôn; phấn đấu đến cuối năm 2030, toàn tỉnh có 39 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 86,6%, và 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt 28,9%, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Tuấn Quốc trân trọng ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp, cống hiến của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 10 năm vừa qua; đồng thời chúc mừng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua "Bà Rịa-Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" được biểu dương, khen thưởng ngày hôm nay.


Ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để đạt được những mục tiêu đề ra và tạo cơ sở tiền đề thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng NTM trong giai đoạn tiếp theo, Phó Chủ tịch đề nghị các Sở, ban, ngành, địa phương, các đoàn thể, tổ chức chỉnh trị - xã hội, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo một cách bài bản, cụ thể, sát thực tiễn; phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, lựa chọn cách làm và bước đi phù hợp với điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và đoàn kết quần chúng nhân dân, thực sự phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; thực hiện có hiệu quả chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; huy động, lồng ghép sử dụng có hiệu quả, các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn; thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, cải tạo cảnh quan môi trường, phát triển các mô hình thôn, bản xanh - sạch - đẹp, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc và cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp của tỉnh nhà; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, làm tốt công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia đào tạo, nâng cao chất lượng lao động khu vực nông thôn; đồng thời quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM,…

                                                                                                       VPĐP tỉnh