Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Sở Nông nghiệp và PTNT đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
09:05 | 07/08/2019 Print   E-mail    

Nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện TTHC theo quy định của pháp luật, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 54/KH-SNNPTNT ngày 17/7/2019 về đẩy mạnh công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Theo đó, kế hoạch đã triển khai Quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích để hướng dẫn cho tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo các bước sau đây:

Quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

              1. Tiếp nhận hồ sơ

- Tổ chức, cá nhân bàn giao hồ sơ tại điểm giao dịch bưu điện hoặc tại địa chỉ (theo yêu cầu) cho nhân viên bưu điện để tiếp nhận.

- Quy trình tiếp nhận:

+ Nhân viên bưu điện kiểm đếm, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu đã được cơ quan có thẩm quyền công bố; hướng dẫn đại diện tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ các tài liệu, nếu tài liệu có trong hồ sơ còn thiếu so với danh mục tài liệu do cơ quan có thẩm quyền công bố.

+ Lập danh mục tài liệu (ghi rõ bản chính, bản sao). Nhân viên bưu điện và đại diện tổ chức, cá nhân cùng ký xác nhận.

+ Đóng gói, niêm phong hồ sơ.

+ Thu phí, lệ phí giải quyết TTHC (nếu có) và cấp chứng từ cho tổ chức, cá nhân.

 

+ Vận chuyển hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

 

2. Giao hồ sơ

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu mà nhân viên bưu điện và đại diện tổ chức, cá nhân đã ký xác nhận.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh và nhân viên bưu điện lập Biên bản giao nhận (ghi rõ tài liệu bản chính, bản sao và các nội dung khác) và cùng ký xác nhận vào Biên bản.

- Nhân viên bưu điện nộp lại phí, lệ phí giải quyết TTHC đã thu cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh và nhận thông tin về thời hạn trả kết quả hoặc giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (nếu có).

- Bưu điện thông báo cho tổ chức, cá nhân về thời hạn trả kết quả hoặc phát giấy hẹn trả kết quả (nếu có).

- Hàng ngày Bưu điện tổng hợp hồ sơ và tiền lệ phí (nếu có) giao cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để giải quyết.

 

 3. Xử lý hồ sơ

 Người tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển ngay hồ sơ tiếp nhận đến người có thẩm quyền giải quyết; TTHC được giải quyết theo đúng trình tự, thẩm quyền và thời hạn do pháp luật quy định.

Trường hợp hồ sơ có bản chính hoặc bản gốc cần phải sao chụp, đối chiếu, xác nhận tính xác thực thì người trực tiếp xử lý hồ sơ có trách nhiệm sao chụp, xem xét, đối chiếu và xác nhận tính xác thực của bản sao chụp so với bản chính hoặc bản gốc và lưu bản sao chụp đã được xác nhận vào hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Bản chính hoặc bản gốc phải được bảo quản và trả lại cho tổ chức, cá nhân khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Khi hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan và thông báo đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân.

4. Giao kết quả cho Bưu điện

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh và nhân viên Bưu điện kiểm tra, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu mà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh trả cho tổ chức, cá nhân; ký giao nhận kết quả; ký vào sổ gốc theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân (nếu có).

- Đóng gói, niêm phong kết quả.

- Bưu điện vận chuyển kết quả đến tổ chức, cá nhân.

5. Chuyển phát kết quả cho người nhận

- Kết quả giải quyết TTHC được phát đến tổ chức, cá nhân. Trước khi đi phát, nhân viên bưu điện liên hệ với tổ chức, cá nhân bằng điện thoại để thỏa thuận về việc phát.

- Kiểm tra, đối chiếu tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu mà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh trả cho tổ chức, cá nhân. Nhân viên bưu điện và đại diện tổ chức, cá nhân ký giao nhận kết quả.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng đề nghị các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền rộng rãi về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên Cng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở có TTHC; Tuyên truyền, hướng dẫn trực tiếp cho tổ chức, công dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh và trong quá trình trực tiếp tiếp xúc giải quyết TTHC; Tuyên truyền thông qua hội thảo, hội nghị, các buổi tập huấn với tổ chức, công dân.

Niêm yết TTHC thực hiện hoặc không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại nơi giải quyết thủ tục hành chính và công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của Sở và những TTHC thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; Công khai địa ch, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đ tổ chức, cá nhân có thể liên lạc trước, trong và sau khi gửi, nhận hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

                                                                                      VTH