Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Hướng dẫn quy trình, thủ tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát t
08:26 | 22/02/2019 Print   E-mail    

Thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 29/3/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất các xã xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, giai đoạn 2018 - 2020.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã có văn bản số 387/SNN-VPĐP ngày 20/02/2019 hướng dẫn quy trình, thủ tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng phục vụ phát triển sản xuất tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Hỗ trợ lãi suất tín dụng tạo điều kiện cho người dân phát triển sản xuất tại các xã Nông thôn mới

Trình tự thủ tục để thực hiện hỗ trợ lãi suất cụ thể như sau:

Bước 1. Tại các tổ chức cho vay

Người vay vốn thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo quy định và hướng dẫn của tổ chức cho vay.

Bước 2. Tại Ủy ban nhân dân các xã xây dựng nông thôn mới

a) Người vay vốn cung cấp hồ sơ gồm: hợp đồng tín dụng, phương án sản xuất, kinh doanh, hộ khẩu và giấy tờ có liên quan và làm đơn đề nghị vay vốn hỗ trợ lãi suất gửi Ủy ban nhân dân các xã;

b) Trước ngày 15 hàng tháng, Ủy ban nhân dân xã tổng hợp người vay vốn có nhu cầu vay vốn hỗ trợ lãi suất và rà soát nội dung của các phương án sản xuất phù hợp với chính sách phát triển nông nghiệp, quy hoạch nông nghiệp và đề án xây dựng nông thôn mới. Ban quản lý xây dựng nông thôn mới chủ trì, phối hợp với tổ chức đoàn thể địa phương và ban phát triển thôn, ấp xác minh tính chính xác, thực tế, lập báo cáo đánh giá kèm hồ sơ trình Hội đồng thẩm định cấp huyện.

Bước 3. Tại Hội đồng thẩm định cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định hỗ trợ lãi suất tín dụng để đầu tư phát triển sản xuất tăng thu nhập cho người dân tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ Ủy ban nhân dân xã, Hội đồng thẩm định phải tổ chức thẩm định, họp thông qua báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân xã, tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt.

Bước 4. Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị xem xét phê duyệt của Hội đồng thẩm định cấp huyện, căn cứ vào nguồn vốn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hợp đồng tín dụng của cá nhân, hộ gia đình, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét phê duyệt danh sách được hỗ trợ lãi suất và kinh phí hỗ trợ lãi suất theo quy định;

b) Căn cứ vào kết quả thẩm định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã thông báo các quyết định phê duyệt phương án vay hỗ trợ lãi suất của cơ quan có thẩm quyền đến người dân trong xã;

c) Căn cứ quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các cá nhân, hộ gia đình được hỗ trợ lãi suất ra kho bạc nhà nước cấp huyện để nhận kinh phí phần ngân sách hỗ trợ theo định kỳ 3 tháng hoặc định kỳ thời gian cụ thể do Hội đồng thẩm định của huyện xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định phù hợp với định kỳ trả lãi của người dân trong hợp đồng tín dụng. Thời gian được hỗ trợ lãi suất được tính từ ngày có quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Người dân chuẩn bị hồ sơ thanh toán phần kinh phí lãi suất được ngân sách hỗ trợ gồm: Quyết định hỗ trợ lãi suất của cấp có thẩm quyền; Hợp đồng vay vốn; Chứng từ thanh toán nợ vay gốc và lãi (hoặc lãi) của ngân hàng cho vay./.

NTM