Xây Dựng Và Phát Triển NTM Xây Dựng Và Phát Triển NTM
Các giải pháp để thực hiện chương trình MTQG Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh BR-VT trong năm 2019
08:14 | 22/02/2019 Print   E-mail    

  Trong năm 2019, Mục tiêu thực hiện chương trình Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là có 06 xã được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn lên 33 xã, đạt 73,3%; Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho 27 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; nâng tổng số tiêu chí đạt của 45 xã là 779 tiêu chí, bình quân đạt 17,3 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 10 tiêu chí; Thu nhập tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 54 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 99,8%, trong đó tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 79,5%; Mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có từ 01 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả trở lên.

Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu quốc gia Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đề ra các giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Xác định rõ xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, chỉ tiêu thi đua quan trọng của các cấp, các ngành và là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới đến cơ sở và người dân; đẩy mạnh công tác truyền thông; thường xuyên cập nhật, đua tin về những mô hình, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng đẻ phổ biến và nhân rộng.

Tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa – VũngTàu cùng cả nước xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”; triển khai, phát động Phong trào thi đua “Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu” ở các xã đã đạt chuẩn; Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn đân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào thi đua của các đoàn thể.

Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

- Tập trung triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của HĐND tỉnh ban hành nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức phát triển sản xuất góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

- Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp để củng cố, phát triển các hợp tác xã theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 phê duyệt Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020.

- Các địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030 để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị các sản phẩm nông sản và dịch vụ; xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Huy động nguồn lực của xã hội  để thực hiện xây dựng nông thôn mới là một trong những giải pháp được đưa ra để xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh

              Bổ sung hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về xây dựng nông thôn mới

- Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chính sách liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản; xây dựng định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm ngèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vũng giai đoạn 2016 – 2020.

- Xây dựng, ban hành hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Tăng cường huy động nguồn vốn để thực hiện Chương trình

- Phân bổ kịp thời, đúng quy định và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện lồng ghép nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm ngèo bền vững, Chương trình 135, Chương trình kiên cố hoá kênh mương thuỷ lợi, Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, nguồn vốn ngân sách các cấp,... để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình.

- Tích cực huy động nguồn lực của xã hội (đóng góp của người dân, doanh nghiệp...) để thực hiện xây dựng nông thôn mới.

- Huy động nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, dịch vụ, đời sống.

Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình

Các thành viên Ban Chỉ đạo các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện của địa bàn được phân công và tiêu chí được giao phụ trách.

NTM