Giống Cây Trồng-Vật Nuôi Giống Cây Trồng-Vật Nuôi
Một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu của Ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn
09:34 | 28/11/2018 Print   E-mail    

Ngày 31/10/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, ngành có liên quan tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp sau:

          Về yêu nhiệm vụ chung: tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền để tháo gỡ các nút thắt đối với hoạt động sản xuất, chế biến, tạo thuận lợi để thúc đẩy xuất khẩu. Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, các chính sách chế độ mới liên quan đến xuất khẩu thuộc ngành lĩnh vực của cơ quan mình phụ trách cung cấp trên các trang thông tin đại chúng nhằm giúp cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin.

Tăng cường công tác tuyên truyền

tiêu chuẩn của nước nhập khẩu và phương thức sản xuất, nuôi trồng phù hợp để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định về an toàn thực phẩm

Về nhiệm vụ và giải pháp đối Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì thực hiện, theo dõi, đôn đốc các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Đề án số 04- ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Chủ động trong nắm bắt thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về các biện pháp an toàn thực phẩm tại các thị trường xuất khẩu chính, công bố để các doanh nghiệp tham khảo, kịp thời điều chỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với nông, thủy sản; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các hộ nông dân về tiêu chuẩn của nước nhập khẩu và phương thức sản xuất, nuôi trồng phù hợp để đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định về an toàn thực phẩm.

Xoan Anh