Giống Cây Trồng-Vật Nuôi Giống Cây Trồng-Vật Nuôi
Phấn đấu có trên 1.500 Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao
09:37 | 15/11/2018 Print   E-mail    

          Ngày 17/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 6355/KH-BNN-KTHT về phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

          Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm phát triển các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp, góp phần thực hiện thành công Nghi quyết số 32/2016/QH14 ngày 23/11/2016 của Quốc hội về xây dựng 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020.

          Theo đó, kế hoạch đưa ra tiêu chí để lựa chọn các HTX nông nghiệp tham gia ứng dụng công nghệ cao gồm: Có phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả, ưu tiên HTX đang tiếp cận với ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất của HTX; Sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ưu tiên những HTX có liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao vào sản xuất ở HTX; Ưu tiên những HTX có tiềm năng về đất đai, vốn, hạ tầng phục vụ sản xuất tốt hơn.

Đoàn thanh niên Sở Nông nghiệp & PTNT tham quan mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ tại huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

          Một số nhiệm vụ cần thực hiện

          Một là, củng cố và nâng cao hiệu quả các HTX nông nghiệp đang thực hiện ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh: Đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho HTX, hỗ trợ vốn, tín dụng và các hỗ trợ khác theo quy định để tạo điều kiện cho các HTX phát triển thuận lợi, hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy kết nối phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

          Hai là, xây dựng và nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất của HTX nông nghiệp ở các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác nhau: đẩy mạnh trao đổi thông tin, tư vấn kỹ thuật, công nghệ, thực hiện tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình điểm ra các địa phương.

          Ba là, phát triển mới trên 1.300 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện và khả năng của các HTX như công nghệ sinh học trong nông nghiệp, công nghệ trong canh tác, nuôi trồng, bảo quản, công nghệ tự động hóa, bán tự động hóa, công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp, công nghệ tin học trong quản lý và kinh doah ở HTX, ưu tiên công nghệ 4.0 trong quản lý và kinh doanh của HTX.

                                                                             VTH