Thông Tin Quy Hoạch Thông Tin Quy Hoạch
Phê duyệt quyết toán DA hoàn thành Quy hoạch phát triển cây Điều tỉnh BR-VT đến năm 2020
10:08 | 17/09/2014 Print   E-mail    

Ngày 25/4/2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc phệ duyệt quyết toán DA hoàn thành dự án Quy hoạch phát triển cây Điều tỉnh BR-VT đến năm 2020 với tổng số vốn là 170.428.900 đồng.