Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Mở lớp tập huấn Nông thôn mới
02:02 | 26/08/2014 Print   E-mail    

Trong bất kỳ giai đoạn nào của cách mạng, nhất là việc thực hiện đường lối, chủ trương và đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thì công tác thông tin tuyên truyền, vận động bao giờ cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, mà các cấp, các ngành đều phải quan tâm thực hiện. Có thể khẳng định, thông qua công tác thông tin tuyên truyền, vận động tốt sẽ làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Một trong những nội dung quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền, vận động là phải làm cho nhân dân thấy rõ vai trò chủ thể của mình trong xây dựng NTM và chính người dân là người được thụ, hưởng thành quả của quá trình xây dựng NTM, để qua đó người dân tích cực hưởng ứng, thực hiện. Đây là yếu tố mang tính quyết định vì mục đích của chương trình xây dựng NTM chính là phát huy nội lực, huy động sự tham gia của người dân và kết hợp với sự hỗ trợ đầu tư của Nhà nước.
Để tiến hành xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, trước tiên phải làm tốt công tác tuyên truyền, phải đặt công tác tuyên truyền lên vị trí “tiền phong” để mọi người dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của của việc xây dựng nông thôn mới, đồng thuận vào cuộc với Nhà nước; phổ biến, quán triệt, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng, trong nhân dân các xã về quan điểm, nội dung, phương pháp, cách làm, cơ chế chính sách của nhà nước về xây dựng nông thôn mới, để cả hệ thống chính trị ở cơ sở và mỗi người dân hiểu rõ, từ đó đồng tâm, chung sức, tự giác, chủ động tham gia.
Nhận thức rõ vai trò công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện kế hoạch Bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền năm 2014, tổ chức lớp “Kỹ năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào xây dựng nông thôn mới”, đối tượng là cán bộ NTM, Ban tuyên truyền vận động, BPT thôn/ấp xã giai đoạn 2013-2015 và cán bộ NTM xã giai đoạn 2015-2020.
Với sự tham gia giảng dạy của Thạc sỹ Nguyễn Thị Phương Lam - Giảng viên Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II, phần lớn cán bộ và nhân dân hiểu được trách nhiệm, vai trò chủ thể và là người thụ hưởng những thành quả cuối cùng trong nhiệm vụ xây dựng NTM
 
                                                                                 Minh Ngọc - chi cục PTNT