Thông Tin Quy Hoạch Thông Tin Quy Hoạch
Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
09:02 | 13/12/2018 Print   E-mail    

Quy hoạch phát triển ngành Nông nghiệp & PTNT tỉnh BR-VT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Sở phối hợp tư vấn hoàn thành quy hoạch đã thông qua UBND tỉnh,Tỉnh ủy, hiện nay đang trình HĐND, dự kiến cuối năm UBND tỉnh sẽ ban hành Quyết định phê duyệt.

Download Quy hoạch tại đây