Bảo Vệ Thực Vật Bảo Vệ Thực Vật
Loại bỏ 51 loại phân bón mới đã được công nhận
08:48 | 10/03/2014 Print   E-mail    

             Vừa qua, Cục Trồng trọt đã ban hành Quyết định loại bỏ 51 loại phân bón mới đã được công nhận của 16 công ty. Cụ thể các loại phân bón bị loại bỏ:

1. Công ty TNHH Điền Trang có 04 loại phân bón bị loại bỏ gồm:
- Phân HCVS Điền Trang - Tricho mix-N (chuyên cây ngắn ngày).
- Phân HCVS Điền Trang - Tricho mix-P (chuyên cây ngắn ngày).
- Phân HCVS Điền Trang - NEEM (chuyên cây ngắn ngày).
- Phân HCSH Điền Trang - Trimix-Super (chuyên cây ngắn ngày).
2. Công ty TNHH DV NC SX Giống cây trồng Bình Minh có 02 loại phân bón bị loại bỏ gồm:
- Phân bón lá BM – MÙA VÀNG1 (BEST K.HUMATE).
- Phân bón HCSH BM-HUMIC.
3. Công ty TNHH TM Gold Star có 05 loại phân bón bị loại bỏ gồm:
- Phân bón lá Gold Star 01.
- Phân bón lá Gold GSA 1.
- Phân bón lá Gold GSA 2.
- Phân bón lá Gold GSA 3 (GA3 + NAA).
- Phân bón lá KTP P40+NAA+GA3.
            4. Công ty TNHH SX&TM Viễn khang có 05 loại phân bón bị loại bỏ gồm:
- Phân HCVS VK.A.Trichoderma+TE.
- Phân HCVS VK.16 NPK+TE.
- Phân HCVS VK.3+TE.
- Phân HCVS VK.A.7 Trichoderma +TE.
- Phân HCVS VK.A.8 Trichoderma+TE.
5. Công ty cổ phần phân bón Fitohoocmon có 01 loại phân bón bị loại bỏ:
- Phân HCVS Fitohoocmon 34.
6. Công ty cổ phần TM&SX Ban Mai có 02 loại phân bón bị loại bỏ gồm:
- Phân bón lá Kali Photpho Ban Mai.
- Phân bón lá HC Ban Mai (BM 5B).
7. Công ty TNHH Foundan Agro có 01 loại phân bón bị loại bỏ:
- Phân HCK FOUNDAN AGRO NPK 12-3-3+OM+TE.
8. Công ty cổ phần NICOTEX có 08 loại phân bón bị loại bỏ gồm:
- Phân bón lá NITEX 30-10-10+TE.
- Phân bón lá NITEX 10-40-10+TE.
- Phân bón lá NITEX 10-10-40+TE.
- Phân bón lá NITEX 7-5-44+TE.
- Phân bón lá NITEX 16-16-8+TE.
- Phân bón lá NITEX-Bo.
- Phân bón lá NITEX-Zn.
- Phân bón lá NITEX Canxi.
9. Công ty TNHH SX TM Thuận Nông Phát có 06 loại phân bón bị loại bỏ gồm:
- Phân HCVS TNP-Đồng Tiền Vàng 02 2-2-1+TE.
- Phân HCVS TNP-Đồng tiền vàng 03 1-3-1+TE.
- Phân HCVS TNP-Đồng tiền vàng 04 1-1-1+TE.
- Phân HC TNP-Đồng tiền vàng 06.
- Phân HC TNP- Đồng tiền vàng 08.
- Phân HCVS TNP- Đồng tiền vàng 11.
10. Công ty TNHH SX TM Tứ Quý có 01 loại phân bón bị loại bỏ:
- Phân bón lá Tứ Quý – CanxiBo.
11. Công ty TNHH Agri Hitech có 01 loai phân bón bị loại bỏ:
- Phân VSV BIO Trichoderma, cho ngô.
12. Công ty TNHH TMDV XNK Lộc Vừng có 04 loại phân bón bị loại bỏ gồm:
- Phân HCSH Ích Nông IN1 3-1,5-1,5.
- Phân HCK Ích Nông IN2 4-2-2.
- Phân HCVS Ích Nông IN3 2-1-1.
- Phân bón lá Ích Nông IN4 6/2/2004.
13. Công ty TNHH TVĐT SX TM DV Thuận Thảo Thiện có 04 loại phân bón bị loại bỏ gồm:
- Phân HCK Bông Sen 1 (NPK).
- Phân HCK Bông Sen 2.
- Phân HCK Bông Sen 4.
- Phân HCK Bông Sen 5.
14. Công ty TNHH SX& TM Việt Trung có 02 loại phân bón bị loại bỏ gồm:
- Phân HCK VT-GROW, cho cây ngắn ngày.
- Phân bón lá VT-TEPRO, cho cây ngắn ngày.
15. Công ty TNHH Kim Phú Tài có 04 loại phân bón (nhập khẩu từ Thái Lan) bị loại bỏ gồm:
- Phân bón lá PROFIT NPK (33-11-11).
- Phân bón lá PROFIT NPK (30-20-10).
- Phân bón lá PROFIT NPK (20-30-20).
- Phân bón lá PROFIT NPK (10-60-10).
16.  Công ty Cổ phần Sinh Hóa Nam Định có 01 loại phân bón bị loại bỏ:
- Phân VSV SINH HÓA (TRACATU) chuyên rau.
                                                                                                             Hồng Anh