Lãnh Đạo Sở Lãnh Đạo Sở
Hội nghị công bố các quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020
03:58 | 04/03/2014 Print   E-mail    

     Ngày 27/02/2014, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị công bố các quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020. Chủ trì hội nghị - Ông Trần Văn Cường – PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT. Đến tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

         
Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT đã công bố các Quyết định phê duyệt quy hoạch phát triển thủy sản của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, bao gồm:Quyết định số 2640/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020; Quyết định số 2641/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển chế biến và tiệu thụ thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020; Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 về phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020;  Quyết định 2071/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 phê duyệt quy hoạch phát triển khai thác, cơ khí và dịch vụ hậu cần thủy sản đến năm 2020; Quyết định 2072/QĐ-UBND ngày 11/9/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch hệ thống khu bảo tồn vùng nước nội địa đến năm 2020.
            Đại diện đơn vị tư vấn Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản và Phân viện Quy hoạch Thủy sản phía Nam đã trình bày tóm tắt nội dung quy hoạch. Theo đó, đã xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2020:Tổng giá trị sản xuất ngành thuỷ sản (theo giá cố định 1994) đạt 4.819 tỷ đồng, trong đó khai thác 4.389 tỷ đồng và nuôi trồng là 430 tỷ đồng.Tổng sản lượng thuỷ sản đạt 287.160 tấn, trong đó sản lượng khai thác 260.000 tấn, nuôi trồng là 27.160 tấn. Tổng sản lượng thuỷ sản xuất khẩu đạt 150.000 tấn với giá trị kim ngạch xuất khẩu là 600 triệu USD.Cụ thể:
- Về Quy hoạch khai thác cơ khí: Giảm dần số lượng tàu thuyền đến năm 2015 còn 6.000 chiếc, năm 2020tiếp tục giảm còn 5.000 chiếc.Thực hiện cơ cấu tàu thuyền khai thác theo hướng giảm dần tàu cá khai thác ở vùng biển ven bờ có công suất nhỏ dưới 90CV và tăng dần tàu cá khai thác xa bờ có công suất trên 90CV. Điều chỉnh cơ cấu nghề khai thác theo hướng giảm dần những nghề khai thác ven bờ, nghề khai thác kém hiệu quả, đặc biệt là những nghề gây xâm hại nguồn lợi và môi trường sinh thái bằng các chính sách chuyển đổi, hỗ trợ đào tạo nghề; duy trì và phát triển những nghề có tính chọn lọc cao, thân thiện với môi trường, thực hiện tốt bảo quản sản phẩm sau thu hoạch nâng cao giá trị sản phẩm. Trong đó, chú trọng phát triển nghề lưới vây khơi, rê khơi, nghề câu khơi kết hợp chụp mực, giảm các nghề như mành đèn, mành chà, lưới kéo, xoá bỏ các nghề khai thác ven bờ mang tính huỷ diệt, sử dụng chất nổ, xung điện.
- Về quy hoạch nuôi trồng thủy sản: Phấn đấu sản lượng NTTS đến 2015 đạt 25.000 tấn, tăng lên 27.160 tấn vào năm 2020. Diện tích NTTS đến năm 2015 là 7.680 ha và đến năm 2020 giảm còn 7.000 ha. Phát triển NTTS theo 3 loại hình nuôi: nuôi chuyên, nuôi kết hợp và nuôi lồng bè; trên 3 vùng sinh thái: nước ngọt, nước mn lợ và trên biển. Xác định cá mú, tôm Sú, tôm Chân trắng là đối tượng nuôi chủ lực; nuôi với hình thức TC, BTC (tôm Sú), TC (tôm Chân Trắng), nuôi lồng bè (cá mú, cá chẽm, cá chim, cá bóp); đồng thời phát triển mô hình nuôi sinh vật cảnh (cá cảnh) trên địa bàn tỉnh. Chuyển đổi dần những đối tượng có hiệu quả sản xuất thấp, thị trường tiêu thụ khó khăn sang nuôi những giống loài thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao hơn.
 

- Về quy hoạch chế biến thủy sản: Tiếp tục chuyển đổi cơ cấu các sản phẩm chế biến thủy sản xuất khẩu theo hướng nâng cao tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng, giảm tỷ lệ các sản phẩm sơ chế, đa dạng hóa các mặt hàng chế biến và tạo thêm các sản phẩm mới có giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của từng thị trường tiêu thụ.

            - Về quy hoạch hệ thống các khu bảo tồn vùng nước thủy nội địa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020, gồm 04 khu sau: Khu bảo tồn vùng nước nội địa Lộc An - Phước Thuận, huyện Đất Đỏvới tổng diện tích khoảng 430 ha; Khu bảo tồn vùng nước nội địa thuộc khu vực cửa sông Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với tổng diện tích khoảng 325ha; Khu bảo tồn đảo vùng nước nội địa Long Sơn, với tổng diện tích khoảng 2.130 ha; Khu bảo tồn Phước Cơ - Cửa Lấp - thành phố Vũng Tàu, với tổng diện tích khoảng 1.330 ha. Đây sẽ là cơ sở cho việc xây dựng các quy hoạch chi tiết các Khu bảo tồn vùng nước thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.
 
Để việc triển khai quy hoạch có hiệu quả, ông Trần Văn Cường đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể hàng năm cho từng lĩnh vực phát triển khai thác, nuôi trồng, chế biến thủy sản, trong đó cần bám sát các giải pháp nêu trong các Quyết định phê duyệt quy hoạch để triển khai thực hiện nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, các chỉ tiêu, định hướng phát triển mà Quy hoạch đã đề ra./.
                                                                                                       QLTS.