Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kế hoạch thực hiện năm 2020
09:49 | 06/01/2020 Print   E-mail    

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tích cực. Đến cuối năm 2019 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được một số kết quả như sau:

Có 45/45 xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Hiện nay, toàn tỉnh có 34/45 xã đạt 19/19 tiêu chí (vượt mục tiêu kế hoạch đề ra là 32 xã), trong đó có 28 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn; và 02 xã đã được Đoàn thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới; 03 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm định. Tổng số tiêu chí đã đạt của 45 xã là 785 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt được của mỗi xã là 17,4 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm.

Hiện nay, toàn tỉnh có 07 xã đã đạt 15/15 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó 01 xã đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định công nhận đạt chuẩn; 01 xã đã được Đoàn thẩm định của tỉnh thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới nâng cao; 02 xã đã hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm định; 03 xã đang hoàn thiện hồ sơ trình Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức thẩm định.

Trong năm 2019, Thành phố Bà Rịa đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôm mới và đã tổ chức công bố theo đúng quy định. Huyện Long Điền và Đất Đỏ đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đã được Ban Chỉ đạo tỉnh bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Tính đến cuối năm 2019 có 28 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

 
           Để triển khai mạnh mẽ, đồng bộ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020. Trong năm 2020, Ban chỉ đạo Chương trình Nông thôn mới của tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng đối với các đã đạt 19/19 tiêu chí và phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (nâng tổng số xã đạt nông thôn mới lên 39/45 xã) và 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (nâng tổng số lên 13 xã); huyện Long Điền, Đất Đỏ đạt chuẩn nông thôn mới và thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục xây dựng kế hoạch và nội dung, các giải pháp triển khai thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn để đến cuối năm 2020, tỷ lệ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt 93%.

Phối hợp thực hiện tốt các Chương trình MTQG giảm nghèo, Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm, Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn,... ;Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, dự án của tỉnh nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội; tạo điều kiện cho các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng thuộc diện chính sách xã hội được hưởng lợi các dịch vụ công của Nhà nước.

NTM