Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản
Kết quả thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020
09:33 | 06/01/2020 Print   E-mail    

Thực hiện chủ trương tạm dừng đóng mới tàu cá vỏ gỗ từ ngày 01/01/2017 đến nay, số lượng tàu thuyền năm 2019 tiếp tục giảm so với cuối năm 2018 (giảm 52 chiếc). Trong năm, bà con ngư dân thực hiện đóng mới 17 chiếc tàu cá, tổng số tàu cá hiện nay là 5.853 chiếc. Trong khai thác đã chuyển mạnh sang ngư trường đánh bắt xa bờ (số tàu khai thác xa bờ có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hiện nay là 2.902 chiếc, chiếm 49,7% tổng số tàu cá), giảm những nghề khai thác gần bờ, gây suy kiệt nguồn lợi thuỷ sản, số lượng tàu hoạt động các nghề lưới câu, rê, vây ổn định so năm 2018. Trong năm, ngành khai thác thủy sản tiếp tục được quan tâm, các chính sách hỗ trợ khai thác thủy sản xa bờ tiếp tục được triển khai có hiệu quả (đặc biệt là Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 và Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018), đã động viên ngư dân yên tâm bám biển, tăng cường việc đánh bắt thủy sản xa bờ nên sản lượng khai thác thủy sản tăng lên so năm 2018; trong khai thác xa bờ, bà con ngư dân đã ngày càng nhận thức được việc thành lập các tổ đoàn kết trong đánh bắt, bảo quản hải sản sau khai thác trên biển, tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 346 tổ đội đoàn kết trên biển với 2.350 tàu cá, tổng số 2.158 thành viên, trong đó có 03 hợp tác xã với 22 xã viên, 63 tàu cá và 01 nghiệp đoàn khai thác cá cơm gồm 42 thành viên, với 40 tàu cá. Sản lượng khai thác 343.000 tấn, vượt 0,1% kế hoạch, tăng 1,8% so năm 2018; trong cơ cấu sản lượng hải sản khai thác, sản lượng khai thác của các loại nghề lưới rê, vây, câu mực tăng, nhất là nhóm đối tượng có giá trị kinh tế như họ cá thu, cá ngừ, mực ống. Giá trị sản xuất khai thác thủy sản tăng 4,18%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra (4,18%).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản đã thực hiện tốt công tác quản lý tàu cá, cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác, giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác; phối hợp với các địa phương tổ chức 23 lớp tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực thủy sản: Luật Thủy sản và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, và các quy định về chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định IUU,… cho 981 người tham dự. Thực hiện các giải pháp thực hiện Kế hoạch chuyển đổi tàu cá hoạt động nghề lưới kéo và tàu cá khai thác thủy sản ven bờ sang nghề thích hợp khác; Tổ chức 04 buổi Hội thảo chuyên đề tại các địa phương: Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ. Kết quả đến nay, số lượng tàu cá hoạt động nghề lưới kéo trên địa bàn tỉnh là 1.597 chiếc, giảm 57 tàu so với cuối năm 2018. Đang triển khai lập các Đề án chuyển đổi nghề cho tàu cá hoạt động ven bờ và các nghề hủy diệt nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, dự án án điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ và vùng lộng trên địa bàn tỉnh để trình duyệt và triển khai thực hiện trong năm 2020.

Đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU) trên địa bàn tỉnh trong năm 2019 để triển khai thực hiện; Kiện toàn Tổ công tác 689, thành lập Ban chỉ đạo khắc phục cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; Ban hành Kế hoạch triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh; Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoàn 2019-2024.

Trên địa bàn tỉnh, đến nay có 07 đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá trên địa bàn tỉnh; đã có 960/2.902 tàu khai thác vùng khơi theo quy định lắp thiết bị giám sát hành trình, đạt 33,1%, trong đó: Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên đã lắp thiết bị giám sát hành trình là 220/280 tàu; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m đã lắp thiết bị giám sát hành trình là 740/2.633 tàu. Ngoài ra, số lượng tàu cá đã lắp thiết bị thông tin liên lạc định vị vệ tinh GPS VX-1700 là 792 chiếc.

- Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong năm 2019 là 7.212 ha, giảm 87 ha so năm 2018, trong đó: Nuôi quảng canh 711 ha, chiếm 9,8%; nuôi quảng canh cải tiến 5.319 ha, chiếm 73,74%; nuôi bán thâm canh 309 ha, chiếm 4,2%; nuôi thâm canh 873 ha, chiếm 12,1%, chia ra: 2.071 ha nuôi nước ngọt và 5.141 ha nuôi nước mặn, lợ, chủng loài nuôi ngày một phong phú và đa dạng như: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá mú, cá chẽm ở vùng nước mặn, lợ và cá lóc, cá rô phi đơn tính, baba,… ở vùng nước ngọt đã tác động mạnh mẽ đến việc phát triển rộng khắp nghề nuôi trong toàn tỉnh. Sản lượng nuôi trồng thủy sản là 18.511 tấn, đạt 103,4% kế hoạch, tăng 4,7% so năm 2018, trong cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng, sản lượng tôm chiếm khoảng 55% tổng sản lượng nuôi. Giá trị sản xuất nuôi trồng thủy sản tăng 4,51%, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra (4,44%).

Sản lượng khai thác thủy sản 343.000 tấn, tăng 1,8% so năm 2018

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả việc tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển đồng bộ, toàn diện cả khai thác và nuôi trồng với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề ra các mục tiêu thực hiện trong năm 2020, cụ thể: 

Đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ, tập trung khai thác các sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; hỗ trợ hiện đại hóa tàu cá, đầu tư trang thiết bị chế biến, bảo quản trên tàu để nâng cao hiệu quả khai thác và giảm tổn thất san thu hoạch, ưu tiên hỗ trợ ngư dân khai thác xa bờ; gắn khai thác thủy sản với bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ chủ quyền quốc gia và an ninh quốc phòng trên các vùng biển đảo của Tồ quốc. Tổng số tàu cá toàn tỉnh năm 2020 khoảng 5.537 chiếc. Sản lượng khai thác 323.000 tấn, bằng 94,3% so năm 2019.

Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nghề khai thác theo quy hoạch được phê duyệt, chú trọng đầu tư, phát triển mới tàu cá vỏ thép, composite, vật liệu mới trang bị hiện đại để khai thác xa bờ theo số lượng phân bổ căn cứ vào trữ lượng và khả năng cho phép khai thác nguồn lợi thủy sản. Không phát triển mới tàu gỗ, chỉ cho phép đóng mới tàu vỏ gỗ thay thế tàu cũ, giải bản. Giải bản có lộ trình theo tuổi thọ của tàu các nghề khai thác mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, vây rút (lưới mùng), mành chà,...

Tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ cấp bách khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy Ban Châu Âu về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

Tập trung xây dựng Đề án chuyển đổi nghề cho tàu cá hoạt động ven bờ và các nghề hủy diệt nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh và Dự án điều tra, đánh giá trữ lượng nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ và vùng lộng

Thực hiện phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, hiệu quả, nâng suất cao và chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường. Đa dạng hóa đối tượng nuôi, phương thức nuôi với cơ cấu diện tích và sản lượng phù hợp với lợi thế so sánh từng vùng, từng địa phương. Đẩy mạnh áp dụng thực hành nuôi trồng thủy sản tốt, nuôi trồng thủy sản có chứng nhận và truy suất nguồn gốc đối với sản phẩm chủ lực (tôm sú, tôm thẻ chân trắng, nhuyễn thể,...). Phát triển cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản, hạ tầng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản. Diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2020 là 7.000 ha, sản lượng 19.000 tấn, tăng 2,6% so năm 2019.

Tăng cường phối hợp với địa phương và cơ quan liên quan hoàn thành công tác sắp xếp và quản lý lồng bè sau khi đã hoàn thành công tác sắp xếp, cưỡng chế di dời lồng bè trái phép vào khu quy hoạch và hoàn thành công tác cắm phao nhận dạng vùng nuôi; Tiếp tục hỗ trợ địa phương trong công tác thành lập tổ tự quản trong nuôi trồng thủy sản lồng bè, phối hợp địa phương nhằm quản lý tốt lồng bè, tránh phát sinh bè mới nằm ngoài quy hoạch,…; Tiếp tục thực hiện cấp số đăng ký bè cá cho các cơ sở đủ điều kiện trong vùng quy hoạch.

Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ cho ngành thủy sản, các khu neo đậu tránh trú bão, bến cá, cảng cá.  Tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các cảng cá bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, các cơ sở dịch vụ hậu cần đã đầu tư trên địa bàn tỉnh.

VPS