Hướng dẫn - Chính Sách Hướng dẫn - Chính Sách
Phấn đấu đến năm 2020, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 138 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
02:49 | 15/07/2019 Print   E-mail    

 

          Ngày 26/6/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1598/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch phát triển hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020.

 

HTX Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bàu Mây là một trong các HTX đang triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh BR-VT

 

 

          Mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có 138 HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả, trong đó có ít nhất 15 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp gồm các loại: Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Công nghệ trong canh tác, nuôi trồng, bảo quản; Công nghệ tự động hóa, bán tự động hóa trọng tâm; Công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp.

          Kế hoạch cũng đưa ra một số nhiệm vụ cần thực hiện như: Củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; Xử lý dứt điểm việc giải thể, tổ chức lại hoạt động hoặc chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX yếu kém đã ngừng hoạt động; Tạo điều kiện thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả.

          Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, Kế hoạch cũng đề ra một số giải pháp thực hiện như: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện Đề án 15.000 hợp tác xã của Chính phủ; Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ hệ thống quản lý nhà nước, lực lượng hỗ trợ, lực lượng trực tiếp hoạt động ở các hợp tác xã và thành viên hợp tác xã.

          Bên cạnh đó, cần hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đối với HTX nông nghiệp; Tăng cường sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các tổ chức chính trị - xã hội; Huy động nguồn lực để hỗ trợ có hiệu quả cho HTX nông nghiệp.

          Mục tiêu của Kế hoạch là đổi mới toàn diện về tổ chức và hoạt động của HTX, đảm bảo hoạt động hiệu quả trên cơ sở đúng nguyên tắc và các quy định của pháp luật; Khắc phục những hạn chế, yếu kém gắn với nâng cao thu nhập của HTX và thành viên, góp phần thực hiện thành công chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

                                                                             VTH