Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản
Chi cục thủy sản triển khai thông báo kết quả quan trắc môi trường vùng nuôi trồng thủy sản qua tin nhắn điện thoại
07:54 | 30/12/2017 Print   E-mail    

Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1224/SNN-NVTH ngày 27/4/2017, về việc giao Chi cục Thủy sản xây dựng và triển khai Kế hoạch thông báo kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản qua tin nhắn điện thoại (SMS) đến các hộ dân thuộc các vùng nuôi thủy sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở chỉ đạo và đồng thời nhằm chuyển tải kết quả quan trắc, các thông tin về chỉ số môi trường nhanh chóng đến các tổ chức cá nhân trực tiếp nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh, Chi cục Thủy sản xây dựng kế hoạch 174/KH-NTTS ngày 09/12/2016, thu mẫu nước quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017 và kế hoạch thông báo kết quả quan trắc vùng nuôi trồng thủy sản qua tin nhắn điện thoại (SMS) đến hơn 600 hộ dân trực tiếp nuôi trồng thủy sản và đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực thủy sản tại các địa phương của các thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, các huyện Tân Thành, Long Điền, Đất Đỏ và Xuyên Mộc của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1. Mục đích, yêu cầu:

- Kịp thời thông báo các chỉ tiêu môi trường nước và đưa ra các khuyến cáo khi các yếu tố phân tích vượt quá giới hạn cho phép để người dân có giải pháp xử lý trước khi lấy nước vào nuôi; Giúp các tổ chức/cá nhân nuôi trồng thủy sản chủ động trong công tác lấy nước và công tác phòng, chống dịch bệnh trong nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của cơ quan quản lý hành chính nhà nước, giảm các công đoạn thủ công trong quá trình chuyển tải thông tin đến người dân nuôi trồng thủy sản.

- Để tất cả người dân nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đều được thụ hưởng chính sách ưu đãi cho lĩnh vực nuôi thủy sản nói chung, tiếp cận với kết quả quan trắc môi trường nói riêng.

- Tin nhắn (SMS) phải được chuyển đến người sử dụng kịp thời, đúng đối tượng, nội dung cần ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu để người dân thực hiện. Các tin nhắn điện thoại (SMS) về công tác quan trắc môi trường được phép cung cấp cho người dân NTTS, cán bộ quản lý các địa phương, cơ quan thông tấn báo chí và được đăng tải lên trang Web của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cán bộ được phân công phụ trách lĩnh vực thông báo quan trắc môi trường cần bám sát tình hình thực tiễn, có trách nhiệm giải đáp các thắc mắc của người dân nuôi thủy sản tại các địa phương khi có yêu cầu, kịp thời báo cáo lãnh đạo Chi cục khi có các khó khăn hay phát sinh vướng mắc.

 

2. Nội dung kế hoạch:

Nhằm từng bước khắc phục tình trạng thời gian xử lý thông tin cũng như việc lấy mẫu nước bằng phương pháp thủ công, thời gian chờ kết quả xét nghiệm lâu, làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc thông báo kết quả quan trắc kịp thời cho người dân nuôi trồng thủy sản như thời gian vừa qua.

Nhằm khắc phục tình trạng trên, Chi cục Thủy sản xây dựng chương trình thông báo trực tiếp kết quả quan trắc đến người nuôi trồng thủy sản thông qua tin nhắn điện thoại (SMS), thực hiện từ Quý IV năm 2017 cụ thể như sau:

- Chi cục phối hợp với địa phương rà soát danh sách các tổ chức/cá nhân nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh, thu thập thông tin cá nhân (theo mẫu phiếu đăng ký nhận tin nhắn), trong đó có số điện thoại của người nuôi, nhằm phục vụ triển khai kế hoạch thông báo tin nhắn kết quả quan trắc đến các tổ chức, cá nhân tại các vùng nuôi trọng điểm trên địa bàn tỉnh BRVT.

- Chi cục tiến hành soạn mẫu hướng dẫn, trong đó thể hiện việc giải thích các từ ngữ, thuật ngữ chuyên môn, cách đọc các thông số kỹ thuật liên quan đến NTTS, đến Quan trắc & cảnh báo môi trường... gửi đến từng tổ chức, cá nhân khi bắt đầu sử dụng tin nhắn thông báo kết quả quan trắc qua SMS, có số liên lạc để giải đáp các thắc mắc hay trao đổi của người dân trong đó cụ thể chi tiết đầy đủ các thông tin quan trắc bao gồm: Địa điểm lấy mẫu; Thời gian thu mẫu; Kết quả chỉ tiêu phân tích: pH; Độ mặn; Độ kiềm; COD; Cu; Fe; Mn; Pb.... và các chỉ tiêu khác nếu có (Các vùng sản xuất giống thủy sản: vùng nuôi thủy sản lồng bè phân tích chỉ tiêu: pH; Độ mặn; COD; Cu; Fe; Mn; Pb).

          - Tin nhắn thể hiện sự so sánh giữa chỉ tiêu môi trường nằm trong giới hạn cho phép và kết quả phân tích hiện hữu của đợt thu mẫu nước (theo các quy định về nước nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản). Tin nhắn cảnh báo các yếu tố môi trường bất lợi; đề xuất các giải pháp cần thực hiện và khuyến cáo người dân thực hiện. cam kết không có tin nhắn rác hay quảng cáo kèm theo trong suốt quá trình thông tin đến người dân.

3. Tần suất thông báo kết qua quan trắc qua tin nhắn SMS:

Thông báo kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường nước nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản được gửi đến các số thuê bao điện thoại của các tổ chức cá nhân trực tiếp nuôi trồng thủy sản và đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý tại các địa phương qua tin nhắn điện thoại SMS 02 lần/tháng (bao gồm 2 tin nhắn kết quả và 2 tin nhắn khuyến cáo/cảnh báo kèm theo).

4. Đối tượng nhận thông báo kết quả quan trắc qua tin nhắn điện thoại (SMS):

Cán bộ quản lý, phụ trách lĩnh vực thủy sản, nông nghiệp tại các địa phương có nuôi trồng thủy sản (phòng NN&PTNT huyện, phòng Kinh tế, phường, xã trên địa bàn tỉnh).

Các tổ chức/cá nhân, trực tiếp nuôi trồng thủy sản, sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (trước mắt thực hiện tại các vùng nuôi trọng điểm trên địa bàn tỉnh).

          5. Kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thông báo kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường vùng nuôi trồng thủy sản qua tin nhắn điện thoại được đơn vị trích ra từ nguồn kinh phí thu phí, lệ phí để lại hàng năm của đơn vị.

          6. Hướng dẫn đọc tin nhắn:

          Để người dân và đội ngũ CB quản lý tại các địa phương kịp thời nắm bắt và đọc thông báo kết quả quan trắc và cảnh báo môi trường vùng trồng thủy sản qua tin nhắn điện thoại (SMS). Chi cục Thủy sản đã có thông báo hướng dẫn cách đọc tin nhắn thông báo kết quả quan trắc, nội dung gồm:

          - Mẫu nội dung tin nhắn (SMS) gửi đến từng số điện thoại của các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản, cán bộ quản lý gồm:

          + TB-QTMT Chitieu: PH=7.8,DO MAN=17, DO KIEM=100, COD=6.3, Cu=0.2, Fe=0.48, Mn=0.4, Pb=0. Chi tieu vuot:Cu. Khuyen cao:cac to chuc, ca nhan NTTS truoc khi lay nuoc vao ao nuoi can phai qua he thong lang, loc va xu ly ky moi truong nuoc nuoi truoc khi tha giong.

          - Cách đọc tin nhắn: Gồm 3 nội dung chính:

          Nội dung 1: TB-QTMT: Thông báo-Quan trắc môi trường - Branchname

          Nội dung 2: Chitieu: PH=7.8, DOMAN=17, DOKIEM=100, COD=6.3, Cu=0.2, Fe=0.48, Mn=0.4, Pb=0. Đây là kết quả các chỉ tiêu phân tích được tại vị trí lấy mẫu nước nguồn nuôi trồng thủy sản tập trung.

Trong đó: PH = pH, DO MAN = Độ mặn, DO KIEM = Độ kiềm, COD = Nhu cầu oxy hóa, Cu = Đồng, Fe = Sắt, Mn = Mangan, Pb = Chì.

          Nội dung 3: Chi tieu vuot:Cu. Khuyen cao: cac to chuc, ca nhan NTTS truoc khi lay nuoc vao ao nuoi can phai qua he thong lang, loc va xu ly ky moi truong nuoc nuoi truoc khi tha giong.

          Dựa vào kết quả phân tích, Chi cục so sánh với giới hạn cho phép theo các Quy chuẩn Việt Nam gồm (QCVN 02-19/2014; QCVN10-MT:2015/BTNMT và QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Để đưa ra các chỉ tiêu vượt và có các khuyến cáo cho từng vùng nuôi.

          Trong qúa trình triển khai thực hiện kế hoạch, địa phương và các tổ chức cá nhân có các phát sinh hoặc vướng mắc, mọi phản hồi xin gửi về Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, địa chỉ 331, Trần Xuân Độ, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Điện thoại liên hệ: 02542.471.971; Email phongntts.ccts@gmail.com    (hoặc Đ/c Lê Thanh Xuân: 0911.410.419 - 0933.623.626, Email: xuanccn.vt@gmail.com) để được trao đổi và giải đáp./. Nguyễn Hữu Thi.