Giống Cây Trồng-Vật Nuôi Giống Cây Trồng-Vật Nuôi
Các giải pháp và nhiệm vụ của ngành nông nghiệp trong Chỉ thị về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc c
02:01 | 05/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 07 tháng 08 năm 2017 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chỉ thị số 6524/CT-BNN-KHCN về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Theo Chỉ thị Trong giai đoạn vừa qua, nông nghiệp Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc: giá trị sản xuất và giá trị gia tăng đã tăng liên tục trong một thời gian dài, sản lượng hàng hóa ngày càng tăng, xuất khẩu tăng trưởng với tốc độ cao, thu nhập và đời sống của dân cư nông thôn ngày càng được cải thiện. Sự tăng trưởng nông nghiệp trong thời gian qua chủ yếu theo chiều rộng thông qua tăng diện tích, tăng vụ và dựa trên các yếu tố đầu vào truyền thống cho sản xuất (lao động, vốn, vật tư) và nguồn lực tự nhiên cao. Việc ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến dựa trên số hóa và kết nối tạo ra các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh còn rất ít. Vì vậy, mô hình tăng trưởng nông nghiệp như hiện nay mới chỉ tạo ra được khối lượng nhiều nhưng giá trị thấp, hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên chưa cao.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với xu hướng phát triển dựa trên nền tảng tích hp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học với sự đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới. Các thành tựu mới của khoa học - công nghệ được ứng dụng để tối ưu hóa quá trình sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng và quản lý, quản trị... Tăng trưởng chủ yếu dựa vào động lực công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay cho tăng trưởng chủ yếu dựa vào các yếu tố đu vào truyền thống. Nếu không có những thay đổi mạnh mẽ về khoa học và công nghệ, ngành nông nghiệp Việt Nam sẽ phải đối mặt với mới nhiều thách thức và tác động tiêu cực như tụt hậu về công nghệ, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và suy giảm sản xuất kinh doanh... sản phẩm tạo ra sẽ không thể cạnh tranh với các nước trong khu vực và thế giới. Làn sóng đổi mới công nghệ tốc độ cao song hành với hội nhập và tự do hóa thương mại toàn cầu sẽ tạo sức ép cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, đkhắc phục những tn tại, hạn chế trên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ sau:

1. Xác định các công nghệ mà ngành nông nghiệp cần ưu tiên phát triển trong trung hạn và dài hạn để đón đầu các xu hướng công nghệ mới trên thế giới. Rà soát điều chỉnh cơ cấu nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chú trọng đầu tư cho thương mại hóa kết quả khoa học và công nghệ; lấy doanh nghiệp là trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận và phát triển được các công nghệ sản xuất mới.

2. Ưu tiên cho nhập khẩu và làm chủ công nghệ tiên tiến của thế giới, đồng thời, tập trung đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng đnhanh chóng nâng cao năng lực công nghệ trong nước, trình độ thiết kế, ch ế tạo, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh.

3. Chú trọng nâng cao trình độ cán bộ kỹ thuật, quản trị công nghệ và quản lý, quản trị doanh nghiệp; có chính sách khuyến khích lao động trình độ cao từ các viện nghiên cứu, trường đại học tham gia, thực hiện các nhiệm vụ do khu vực doanh nghiệp đặt hàng; tăng cường chất lượng đào tạo đại học, cao đng, dạy nghề, bảo đảm cung cấp đầu vào về lao động nông nghiệp chất lượng cao cho các doanh nghiệp.

4. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, s35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ; kiên quyết triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ để giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

5. Tiếp tục chủ động rà soát, bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không còn phù hợp; sửa đổi các điều kiện quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, bảo đảm minh bạch hóa hoạt động của các đơn vị thuộc Bộ.

6. Rà soát các chiến lược, chương trình hành động, đề xuất xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng tâm để triển khai phù hợp với xu thế phát triển của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị thông minh, ưu tiên phát triển nông nghiệp thông minh.

7. Tăng cường hội nhập quốc tế, nắm bắt cơ hội và vượt qua thách thức để phát triển nông nghiệp bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển với các quốc gia và tạo điều kiện cho mọi người dân được tiếp cận bình đng và hưởng lợi từ các thành quả của cách mạng công nghiệp và tăng trưởng bền vững.

8. Nâng cao nhận thức về cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng lần thứ tư để có cách tiếp cận, giải pháp phù hợp, hiệu quả.

BT.XOAN ANH