Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
01:55 | 14/03/2019 Print   E-mail    

 

           Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Đó là xã Bàu Lâm, Phước Thuận, Xuyên Mộc-huyện Xuyên Mộc, xã Phước Hưng-huyện Long Điền, xã Tân Hải-Thị xã Phú Mỹ, xã Phước Long Thọ, Lộc An-huyện Đất Đỏ.

Xã Bàu Lâm là 01 trong 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

          Để đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, các xã phải thực hiện Đề án xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” và đạt các tiêu chuẩn về: Phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn, làng, ấp, bản văn hóa và tương đương; các thiết chế và phong trào văn hóa, thể thao cơ sở từng bước đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa-Thể thao-Du lịch; có nếp sống văn minh, môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh; chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương.

          Trong năm 2019 toàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phấn đấu có thêm 06 xã đạt chuẩn nông thônmới (gồm: xã Tân Hòa thuộc thị xã Phú Mỹ, xã Phước Tỉnh thuộc huyện Long Điền, xã Nghĩa Thành, Láng Lớn thuộc huyện Châu Đức, xã Hòa Bình, Hòa Hội thuộc huyện Xuyên Mộc), có 07 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (gồm: xã Long Tân, Lộc An thuộc huyện Đất Đỏ, xã An Nhứt thuộc huyện Long Điền, Suối Nghệ thuộc huyện Châu Đức, xã Hòa Long thuộc thành phố Bà Rịa, xã Sông Xoài thuộc thị xã Phú Mỹ và xã Bưng Riềng thuộc huyện Xuyên Mộc), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 33 xã, đạt 73,3%, (tăng thêm 01 xã so với Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VI về phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh năm 2019 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là có thêm 05 xã; vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ đã giao cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến cuối năm 2020 có 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017).

          Mục tiêu đến năm 2020, có37 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 3/6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới (gồm Long Điền, Đất Đỏ và TP.Bà Rịa); Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho người dân, thu nhập bình quân đến năm 2020 đạt 59 triệu đồng/người/năm.

                                                VTH