Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2019
03:51 | 14/02/2019 Print   E-mail    

Ngày 31/01/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-SNN thực hiện Kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2019.

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những nhiệm vụ của ngành nông nghiệp năm 2019

 

Trong năm 2019, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng của ngành nông, lâm, ngư nghiệp năm 2019, bên cạnh việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành, lĩnh vực giai đoạn 2018 - 2020, triển khai thực hiện Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo chức năng nhiệm vụ thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo đúng tiến độ và hiệu quả công việc; đồng thời, tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao trong năm 2019.

Theo đó, Mục tiêu chủ yếu của ngành nông nghiệp trong năm 2019 là: “Tiếp tục phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức hợp lý, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, nâng cao giá trị gia tăng trên cơ sở cơ cấu lại ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới nhằm: (1) Nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của ngành; (2) Phát triển công nghiệp bảo quản, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm; (3) Cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, xóa đói giảm nghèo; (4) ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, sinh thái”.

          Với các chỉ tiêu chính được đặt ra nhằm hoàn thành mục tiêu của ngành trong năm như sau:

+ Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 4,02% so với năm 2018, trong đó: Ngành nông nghiệp tăng 3,81% (gồm: Trồng trọt tăng 3,50%, chăn nuôi tăng 4,21%), ngành lâm nghiệp tăng 1,19%, ngành thủy sản tăng 4,21% (gồm: Khai thác tăng 4,18%, Nuôi trồng tăng 4,44%).

+ Tỷ lệ che phủ cây xanh đạt 44%, trong đó: Tỷ lệ che phủ rừng đạt 13,75%.

+ Tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 99,8%, tỷ lệ dân nông thôn được sử dụng nước máy đạt tiêu chuẩn quốc gia đạt 88,4%.

 

VPS.