Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản Nuôi trồng - Khai Thác Thủy Sản
Các chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng T
08:51 | 16/01/2019 Print   E-mail    

 

Tại kỳ họp lần thứ chín, HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VI đã thông qua Nghị quyếtsố 41/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2018 - 2025. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 24/12/2018. Sau đây tôi xin giới thiệu một số chính sách hỗ trợ của Nghị quyếtsố 41/2018/NQ-HĐND như sau:

Hồ trợ tiền thuê đất tại địa điểm mới: Hỗ trợ 50% nhưng không quá 60 triệu đồng/năm tiền thuê lại đất mà cơ sở sản xuất phải nộp trong 05 năm đầu. Mức hỗ trợ được chi trả cho từng năm cho các cơ sở sản xuất khi di dời đến địa điểm mới trong các khu, cụm công nghiệp, khu tập trung;Diện tích đất được hỗ trợ bằng diện tích đất có nguồn gốc hợp pháp đang sử dụng tại địa điểm cũ. Trường hợp cơ sở sản xuất di dời cần thuê lại diện tích đất lớn hơn so với diện tích đất tại địa điểm cũ, thì phải tự trả thêm tiền cho phần diện tích đất lớn hơn đó. Trường hợp cơ sở sản xuất di dời cần thuê lại diện tích đất nhỏ hơn so với diện tích đất đang sử dụng tại địa điểm cũ, thì diện tích đất được hỗ trợ bằng diện tích thuê lại tại địa điểm mới.

Các cơ sở chế biến hải sản trong khu dân cư sẽ được di dời vào khu chế biến hải sản tập trung trong thời gian tới

Hồ trợ tiền thuê nhà xưởng tại địa điểm mới: Các cơ sở sản xuất đủ điều kiện để hưởng chính sách hỗ trợ thuê lại đất khi di dời, nhưng không thuê lại đất mà chỉ thuê nhà xưởng tại địa điểm mới, thì sẽ được hỗ trợ một lần tiền thuê nhà xưởng. Mức hỗ trợ (bao gồm cả chi phí tháo đỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị) được tính theo diện tích nhà xưởng tại địa điểm mới là 300 ngàn đồng/m2, nhưng không quá ba trăm triệu đồng/cơ sở.

 

Hỗ trợ cho việc tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt nhà xưởng, thiết bị: Việc xác định qui mô cơ sở sản xuất theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các cơ sở sản xuất khi thực hiện dự án di dời vào khu và cụm công nghiệp, các khu tập trung sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển di dời, hỗ trợ xây dựng nhà xưởng là 30.000 đồng/m2 tính theo diện tích thuê lại đất của chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu tập trung. Mức hỗ trợ cụ thể như sau:Đối với cơ sở sản xuất có qui mô vừa mức hỗ trợ không quá 300 triệu đồng/cơ sở; Đối với cơ sở sản xuất có qui mô nhỏ mức hỗ trợ không quá 150 triệu đồng/cơ sở; Đối với cơ sở sản xuất có qui mô siêu nhỏ mức hỗ trợ không quá 60 triệu đồng/cơ sở.

Hỗ trợ lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở mới: Các cơ sở sản xuất di dời, khi vay vốn để đầu tư xây dựng cơ sở mới sẽ được hỗ trợ lãi suất vốn vay sau đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. Mức lãi suất được hỗ trợ theo hợp đồng tín dụng nhưng tối đa không vượt quá lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại từng thời kỳ, tính trên tổng số tiền vay để đầu tư xây dựng cơ sở mới. Thời gian hỗ trợ lãi suất là thời gian vay thực tế ghi trên hợp đồng tín dụng nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày được giải ngân vốn vay; mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/cơ sở.

Hỗ trợ người lao động trong thời gian ngừng sản xuất:Người lao động đang thực hiện hợp đồng lao động mà đã làm việc từ 06 tháng trở lên tại cơ sở sản xuất phải di dời tính đến thời điểm ngừng việc, trong thời gian ngừng việc được hỗ trợ 01 tháng tiền lương cho mỗi tháng ngừng việc (không quá mức lương tối thiểu vùng theo quy định hiện hành), nhưng tối đa không quá 06 tháng.

Hỗ trợ một lần đối với cơ sở sản xuất tự chấm dứt hoạt động sản xuất:Các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng di dời, nhưng tự chấm dứt hoạt động sẽ được hỗ trợ một lần, để giải quyết những khó khăn sau khi chấm dứt hoạt động. Mức hỗ trợ là 200 ngàn đồng/m2 nhà xưởng tại thời điểm chấm dứt hoạt động, nhưng không quá 200 triệu đồng/cơ sở.

Một số nguyên tắc hỗ trợ di dời: Mỗi cơ sở sản xuất thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết này chỉ được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần; Việc di dời phải kết hợp đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo vấn đề môi trường, nhằm tránh việc di dời cơ sở sản xuất gây ô nhiễm từ nơi này đến nơi khác; Địa điểm tiếp nhận các cơ sở di dời là các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu tập trung cùng địa bàn (nếu địa phương nào không có khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu tập trung thì di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu tập trung trên địa bàn tỉnh); Các cơ sở sản xuất thuộc diện phải di dời (hoặc phải chuyển đổi ngành nghề; hoặc tự chấm dứt sản xuất) theo quyết định đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt mà không thực hiện đúng thời gian quy định sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành; các cơ sở sản xuất phát sinh sau ngày chính sách này có hiệu lực, thì không được hưởng chính sách hỗ trợ tại Nghị quyết này.

(Chi tiết nội dung, thành phần hồ sơ, mức hỗ trợ của Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND được đăng tải trên congbao.baria-vungtau.gov.vn)

Xoan Anh