Cơ Hội Đầu Tư Cơ Hội Đầu Tư
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tàu Kiểm ngư tuần tra VN-90207-KN
03:19 | 09/10/2018 Print   E-mail    

             Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

 1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: Sở Nông nghiệp và PTNT; địa chỉ: 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa.

Số điện thoại: (0254)3711831- Email: pkhtcsnnbrvt@gmail.com

 2. Tên tài sản số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:

 2.1. Tàu kiểm ngư tuần tra VN-90207-KN đã qua sử dụng;

 2.2. Số lượng: 01 chiếc

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 70.000.000 đồng ( Bảy mươi triệu đồng chẵn).

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

 4.1. Cơ sở vật chất: có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, có trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối  tàu kiểm ngư;

4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3.  Năng lực, kinh nghiệm  và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:  Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật; đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp; có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ Đấu giá viên; có tối thiểu 03 hợp đồng bán đấu giá tài sản với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng gần đây;

4.4. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;

4.5. Là tổ chức bán đấu giá tài sản chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh và có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp cập nhật, công bố gần nhất.

4.6. Hồ sơ pháp lý: bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập tổ chức.  

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

5.1. Thời gian nhận hồ sơ:  05 ngày làm việc kể từ ngày 03/10/2018 trong giờ hành chính.

Hồ sơ gửi trực tiếp hay gửi qua đường bưu điện (theo dấu của bưu điện trước 17g00 của ngày kết thúc Thông báo)

5.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ số 09 Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa (Phòng Kế họach – Tài chính, số điện thoại:  02543711831)

            Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các Tổ chức đấu giá tài sản trong tỉnh BR-VT để biết và đăng ký.

 

              Đính kèm thông báo số 162/TB-SNN ngày 01/10/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT.

VPS