Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2018 của tỉnh BR-VT
09:18 | 19/06/2018 Print   E-mail    

 Ngày 05/6/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1468/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2018 của tỉnh BR-VT, trong đó đã nêu rõ mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương thực hiện.

1. Mục tiêu

1.1. Số xã được công nhận đạt chuẩn (xã nông thôn mới) trong năm 2018 03 (Phước Long Thọ, Lộc An của huyện Đất Đỏ và Bàu Lâm của huyện Xuyên Mộc), nâng tổng số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đến cuối năm 2018 là 26/45 xã, đạt 57,7%

1.2. Số tiêu chí bình quân chung của một xã là 15 tiêu chí/xã; không còn xã dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đạt 49 triệu đồng/người/năm.

1.3. Thành phố Bà Rịa được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

1.4. Mỗi huyện, thành phố có ít nhất từ 01 mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị có hiệu quả trở lên và có từ 01 đến 02 thôn, xóm tiêu biểu thực hiện phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”.

1.5. Các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới triển khai xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; phải xây dựng ít nhất 01 tuyến đường xanh - sạch - đẹp và được trồng hoa, cây cảnh hai bên đường.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp các loại đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Thành phố Bà Rịa:

a) Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm tra, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

b) Xã Hòa Long, Long Phước và xã Tân Hưng: Duy trì các tiêu chí đã đạt và triển khai các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020; củng cố và phát triển hợp tác xã nông nghiệp để phát triển sản xuất; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

2.2. Thị xã Phú Mỹ:

a) Xã Tân Hải thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND thị xã thẩm tra, trình UBND tỉnh thẩm định, xem xét quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 10/6/2018.

b) Xã Sông Xoài, Châu Pha, Tóc Tiên: Duy trì các tiêu chí đã đạt và triển khai các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Đặc biệt chú trọng thực hiện các Tiêu chí số 10 về Thu nhập, Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo, Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm, Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất nhằm nâng cao đời sống vật chất cho người dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

c) Xã Châu Pha, Tóc Tiên tiếp tục đầu tư nâng cấp các loại đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân; vận động người dân tham gia, thành lập Hợp tác xã nông nghiệp để liên kết phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

d) UBND thị xã Phú Mỹ và UBND các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đặc biệt chú trọng và phải có giải pháp triệt để để từng bước hạn chế và xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ánh hưởng đến đời sống của người dân nông thôn.

2.3. Huyện Long Điền:

a) Tiếp tục triển khai các tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt bao gồm: Tiêu chí số 1 - Quy hoạch, Tiêu chí số 5 - Y tế, Văn hóa và Giáo dục, Tiêu chí số 7 -  Môi trường và Tiêu chí 8 - An ninh trật tự xã hội.

b) Xã An Nhứt, An Ngãi, Tam Phước: Duy trì các tiêu chí đã đạt và triển khai các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Đặc biệt chú trọng thực hiện các Tiêu chí số 10 về Thu nhập, Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo, Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm, Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất. Tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; có giải pháp xử lý các điểm nóng về môi trường và an ninh trật xã hội tại xã Phước Hưng và Phước Tỉnh nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân nông thôn.

c) Hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho 02 xã:

- Xã Phước Hưng: Đạt thêm 09 tiêu chí nâng tổng số tiêu chí đạt chuẩn lên 19/19 tiêu chí.

- Xã Phước Tỉnh đạt thêm 04 tiêu chí: Tiêu chí số 04 - về Điện, Tiêu chí số 5 - về Trường học, Tiêu chí số 6 - về Cơ sở vật chất văn hóa và Tiêu chí số 7 - về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn.

2.4. Huyện Đất Đỏ:

a) Tiếp tục triển khai các tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt bao gồm: Tiêu chí số 1- Quy hoạch, Tiêu chí số 2 - Giao thông, Tiêu chí số 6 - Sản xuất, Tiêu chí số 7 - Môi trường, Tiêu chí số 8 - An ninh trật tự xã hội.

b) Xã Long Tân, Láng Dài, Phước Hội, Long Mỹ: Duy trì các tiêu chí đã đạt và triển khai các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Tiếp tục quan tâm phát triển các mô hình phát triển sản xuất, vận động người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế bền vững.

c) Hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho 02 xã:

- Xã Phước Long Thọ đạt thêm 02 tiêu chí: Tiêu chí số 5 - về Trường học; Tiêu chí số 7 - về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018 trước ngày 20/11/2018.

- Xã Lộc An đạt thêm 03 tiêu chí: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 6- về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 13- về Tổ chức sản xuất. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 2018 trước ngày 20/11/2018.

2.5. Huyện Châu Đức:

a) Các xã Quảng Thành, Cù Bị, Xà Bang, Xuân Sơn, Suối Nghệ, Bình Ba: Duy trì các tiêu chí đã đạt và triển khai các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Tiếp tục vận động người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế; củng cố, thành lập và tạo điều kiện, hỗ trợ các Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả; tạo ra các mô hình, dự án sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế bền vững.

b) Hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho các xã:

- Xã Nghĩa Thành đạt thêm 03 tiêu chí: Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 15 - Về Y tế, Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm.

- Xã Láng Lớn đạt thêm 03 tiêu chí: Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 15 - về Y tế, Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm.

- Xã Bình Giã đạt thêm 01 tiêu chí: Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất.

- Xã Bình Trung đạt thêm 04 tiêu chí: Tiêu chí số 12 - về Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 15 - về Y tế, Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm.

- Xã Sơn Bình đạt thêm 02 tiêu chí: Tiêu chí số 9 - về Nhà ở dân cư, Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất.

- Xã Bàu Chinh đạt thêm 02 tiêu chí: Tiêu chí số 9 - về Nhà ở dân cư, Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất.

- Xã Đá Bạc đạt thêm 02 tiêu chí: Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 15 - về Trường học.

- Xã Suối Rao đạt thêm 03 tiêu chí: Tiêu chí số 9 - về Nhà ở dân cư, Tiêu chí số 12 - về Lao động có việc làm, Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất.

2.6. Huyện Xuyên Mộc

a) Xã Bưng Riềng triển khai các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020. Duy trì các tiêu chí đã đạt và triển khai các tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Đặc biệt chú trọng thực hiện các Tiêu chí số 10 về Thu nhập, Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo, Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm, Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất. Tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế; có giải pháp xử lý các điểm nóng về môi trường và an ninh trật xã hội tại các xã trên địa bàn huyện nhằm nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho người dân nông thôn.

b) Xã Xuyên Mộc và Phước Thuận thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình UBND huyện thẩm tra, trình UBND tỉnh thẩm định, xem xét quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 10/6/2018.

c) Hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho các xã:

- Xã Bàu Lâm đạt thêm 06 tiêu chí: Tiêu chí số 2 - về Giao thông, Tiêu chí số 5 - về Trường học, Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 15 - về Y tế, Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm, Tiêu chí số 18 - về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 2018 trước ngày 20/11/2018.

- Xã Hòa Bình đạt thêm 04 tiêu chí: Tiêu chí số 15 - về Y tế, Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm, Tiêu chí số 18 - về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 19- về Quốc phòng và an ninh.

- Xã Hòa Hội đạt thêm 04 tiêu chí: Tiêu chí số 2 - về Giao thông, Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm, Tiêu chí số 18 - về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, Tiêu chí số 19 - về Quốc phòng và An ninh.

- Xã Phước Tân đạt thêm 06 tiêu chí: Tiêu chí số 7 - về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tiêu chí số 9 - về  Nhà ở dân cư; Tiêu chí số 12 - về Lao động có việc làm, Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 14 - về Giáo dục và Đào tạo, Tiêu chí số 15 - về Y tế.

- Xã Hòa Hiệp đạt thêm 03 tiêu chí: Tiêu chí số 1 - về Quy hoạch, Tiêu chí số 3 - về Thủy lợi, Tiêu chí số 4 - về Điện.

- Xã Bông Trang đạt thêm 04 tiêu chí: Tiêu chí số 1 - về Quy hoạch, Tiêu chí số 2 - về Giao thông, Tiêu chí số 9 - về Nhà ở dân cư, Tiêu chí số 18 - về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

- Xã Tân Lâm đạt thêm 3 tiêu chí: Tiêu chí số 1 - về Quy hoạch, Tiêu chí số 15 - về Y tế, Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm.

- Xã Hòa Hưng đạt thêm 02 tiêu chí: Tiêu chí số 1 - về Quy hoạch, Tiêu chí số 5 - về Trường học.

- Xã Bình Châu đạt thêm 02 tiêu chí: Tiêu chí số 1 - về Quy hoạch, Tiêu chí số 4 - về Điện.

 

NTM