Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Các chỉ tiêu phấn đấu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu gi
01:30 | 21/05/2018 Print   E-mail    

             Xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; gắn với quá trình đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kết cu hạ tng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, gphát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, đô thị; chuyển dịch cơ cấu lao động; xây dựng nông thôn mới đảm bảo dân chủ, n định, bình đẳng, đảm bảo an ninh an toàn trật tự xã hội; giữ gìn bản sc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; Hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.

Ngày 14/5/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1209/QĐ-UBND Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020.

Các chỉ tiêu phấn đấu để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2018-2020, cụ thể như sau:

1. Thành phố Bà Rịa:

 - Hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thẩm tra và trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2018.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt cho xã Hòa Long.

- Hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho 02 xã:

+ Xã Long Phước: Tiêu chí số 15 - về Y tế

+ Xã Tân Hưng: Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất.

Kiên cố hóa kênh mương tại các địa phương thực hiện Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh BR-VT

 

2. Huyện Tân Thành:

- Năm 2018, hoàn thành hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Tân Hải đạt chuẩn nông thôn mới.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt cho xã Sông Xoài.

- Hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho 03 xã:

+ Xã Châu Pha: Tiêu chí số 2-về Giao thông; Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất.

+ Xã Tóc Tiên: Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất.

+ Xã Tân Hòa: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 10 - về Thu nhập; Tiêu chí số 11 - về Hộ nghèo; Tiêu chí số 12 - về Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 15 - về Y tế. Đến năm 2020 xã Tân Hòa đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Huyện Long Điền:

- Đến năm 2020, huyện Long Điền được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, hoàn thành 04 tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt: Tiêu chí số 1 - về Quy hoạch, Tiêu chí số 2 - về Giao thông, Tiêu chí số 7 - về Môi trường và Tiêu chí số 8 - về An ninh trật tự xã hội.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt cho 03 xã: An Nhứt, An Ngãi và Tam Phước.

- Hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho 02 xã:

+ Xã Phước Hưng: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 4 - về Điện; Tiêu chí số 5 - về Trường học, Tiêu chí số 6 - về cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7 - về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 15 - về Y tế; Tiêu chí số 16 - về Văn hóa; Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí sô 19 - về Quốc phòng và an ninh. Đến năm 2019 xã Phước Hưng đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xã Phước Tỉnh: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 4 - về Điện; Tiêu chí số 5 - về Trường học, Tiêu chí số 6 - về cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7 - về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 15 - về Y tế; Tiêu chí số 16 - về Văn hóa; Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18 - về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 - về Quốc phòng và an ninh. Đến năm 2019 xã Phước Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Huyện Đất Đỏ:

- Đến năm 2020, huyện Đất Đỏ được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, hoàn thành 05 tiêu chí huyện nông thôn mới chưa đạt: Tiêu chí số 1 - về Quy hoạch, Tiêu chí số 2 - về Giao thông, Tiêu chí số 6 - về Sản xuất, Tiêu chí số 7 - về Môi trường, Tiêu chí số 8 - về An ninh trật tự xã hội.

- Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt cho 04 xã: Long Tân, Láng Dài, Phước Hội, Long Mỹ.

- Hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho 02 xã:

+ Xã Phước Long Thọ: Tiêu chí số 5 - về Trường học; Tiêu chí số 7 - về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm. Năm 2018 xã Phước Long Thọ đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xã Lộc An: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 6 - về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 15 - về Y tế. Năm 2018 xã Lộc An đạt chuẩn nông thôn mới.

5. Huyện Châu Đức:

- Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho các xã:

+ Xã Quảng Thành: Tiêu chí số 10 - về Thu nhập, Tiêu chí số 11 - về Hộ nghèo, Tiêu chí số 15 - về Y tế.

+ Xã Cù Bị: Tiêu chí số 10 - về Thu nhập, Tiêu chí số 15 - về Y tế.

+ Xã Xà Bang: Tiêu chí số 10 - về Thu nhập, Tiêu chí số 15 - về Y tế.

+ Xã Xuân Sơn: Tiêu chí số 10 - về Thu nhập, Tiêu chí số 15 - về Y tế.

+ Xã Suối Nghệ: Tiêu chí số 10 - về Thu nhập, Tiêu chí số 11 - về Hộ nghèo, Tiêu chí số 15 - về Y tế.

+ Xã Bình Ba: Tiêu chí số 10 - về Thu nhập.

+ Xã Nghĩa Thành: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 4 - về Điện; Tiêu chí số 6 - về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 10 - về Thu nhập; Tiêu chí số 11 - về Hộ nghèo; Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí 15 - về Y tế; Tiêu chí 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm. Đến năm 2019 xã Nghĩa Thành đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xã Láng Lớn: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 4 - về Điện; Tiêu chí số 6 - về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 10-về Thu nhập; Tiêu chí số 13-về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 15 - về Y tế; Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm. Đến năm 2019  xã Láng Lớn đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xã Bình Giã: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 4 - về Điện; Tiêu chí số 6 - về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 10 - về Thu nhập; Tiêu chí số 12 - về Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất, Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm. Đến năm 2020 xã Bình Giã đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xã Bình Trung: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 4 - về Điện; Tiêu chí số 6 - về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 8 - về Thông tin và truyền thông; Tiêu chí số 10 - về Thu nhập; Tiêu chí số 12 - về Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 15 - về Y tế; Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm. Đến năm 2020 xã Bình Trung đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các xã Suối Rao, Đá Bạc, Bàu Chinh, Sơn Bình: Mỗi năm thực hiện đạt ít nhất 02 tiêu chí/xã, đến năm 2020 các xã này đạt 08 tiêu chí/xã trở lên.

6. Huyện Xuyên Mộc:

- Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí cho xã Bưng Riềng đã được công nhận.

 - Năm 2018, hoàn thành hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận 02 xã Xuyên Mộc và Phước Thuận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Hoàn thành các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 cho các xã:

+ Xã Bưng Riềng: Tiêu chí số 10 - về Thu nhập, Tiêu chí số 15 - về Y tế.

+ Xã Bàu Lâm: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 5 - về Trường học; Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 15 - về Y tế; Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18 - về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đến năm 2018 xã Bàu Lâm đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xã Hòa Bình: Tiêu chí số 5 - về Trường học; Tiêu chí số 15 - về Y tế; Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18 - về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 - về An ninh quốc phòng. Đến năm 2019 xã Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xã Hòa Hội: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 5 - về Trường học; Tiêu chí số 9 - về Nhà ở; Tiêu chí số 10 - về Thu nhập; Tiêu chí số 11 - về Hộ nghèo; Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18 - về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 - về Quốc phòng và An ninh. Đến năm 2019 xã Hòa Hội đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xã Phước Tân: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 3 - về Thủy lợi; Tiêu chí số 5 - về Trường học; Tiêu chí số 6 - về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7 - về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 9 - về  Nhà ở; Tiêu chí số 10 - về Thu nhập; Tiêu chí số 11 - về Hộ nghèo; Tiêu chí số 12 - về Lao động có việc làm; Tiêu chí số 13 - về Tổ chức sản xuất; Tiêu chí số 14 - về Giáo dục và đào tạo; Tiêu chí số 15 - về Y tế; Tiêu chí số 17 - về Môi trường và an toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18 - về Hệ thông chính trị và tiếp cận pháp luật. Đến năm 2020 xã Phước Tân đạt chuẩn nông thôn mới.

+ Xã Hòa Hiệp: Tiêu chí số 2 - về Giao thông; Tiêu chí số 3 - về Thủy lợi; Tiêu chí số 4 - về Điện; Tiêu chí số 5 - về Trường học; Tiêu chí số 6 - về Cơ sở vật chất văn hóa; Tiêu chí số 7 - về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; Tiêu chí số 9 - về Nhà ở; Tiêu chí số 10 - về Thu nhập; Tiêu chí số 11 - về Hộ nghèo; Tiêu chí số 14 - về Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chí số 17 - về Môi trường và An toàn thực phẩm; Tiêu chí số 18 - về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; Tiêu chí số 19 - về Quốc Phòng và An ninh. Đến năm 2020 xã Hòa Hiệp đạt chuẩn nông thôn mới.

- Các xã Bông Trang, Tân Lâm, Hòa Hưng, Bình Châu: Mỗi năm thực hiện đạt ít nhất 02 tiêu chí/xã, đến năm 2020 các xã này đạt 08 tiêu chí/xã trở lên.

VPS