Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Mục tiêu xây dựng Nông thôn mới của tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020
09:19 | 10/04/2018 Print   E-mail    

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, đồng thời nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trên địa bàn toàn tỉnh; có kết cấu kinh tế hạ tầng - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

 Mục tiêu cụ thể:

- Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Phấn đấu đến năm 2020 có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên toàn tỉnh là 37 xã (đạt 82,2%), cụ thể:

+ Năm 2018 có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phước Long Thọ, Lộc An huyện Đất Đỏ và Bàu Lâm huyện Xuyên Mộc);

+ Năm 2019 có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phước Hưng, Phước Tĩnh huyện Long Điền; Nghĩa Thành, Láng Lớn huyện Châu Đức và Hòa Bình, Hòa Hội huyện Xuyên Mộc);

+ Năm 2020 có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Hòa huyện Tân Thành; Bình Trung, Bình Giã huyện Châu Đức và Phước Tân, Hòa Hiệp huyện Xuyên Mộc).

Người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở huyện Đất Đỏ

- Triển khai thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí của Trung ương.

- Có 03/6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Long Điền, Đất Đỏ và Thành phố Bà Rịa). Xây dựng huyện Long Điền là huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa (theo Quyết định 676/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

- Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống người dân nông thôn như: giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế xã;

- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn; tạo nhiều mô hình sản xuất gắn với việc làm ổn định cho người dân; thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 đạt 59 triệu đồng/người/năm trở lên.

VPS