Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Huyện Đất Đỏ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới
08:04 | 04/12/2017 Print   E-mail    

Huyện Đất Đỏ có diện tích tự nhiên 18.957,63 ha, dân số 73.886 người, huyện có 10 xã, thị trấn trong đó có 06 xã thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là: Long Tân, Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài, Phước Long Thọ, Lộc An.

Trong giai đoạn 2011-2015 và 02 năm 2016, 2017, tổng ngân sách tỉnh đầu tư cho huyện Đất Đỏ là 265 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011-2015 là 190 tỷ đồng, năm 2016 là 25 tỷ đồng và năm 2017 là 50 tỷ đồng.

Tính đến nay, huyện Đất Đỏ đã có 04/06 xã đã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí theo quy định đã được UBND tỉnh công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới, còn 02 xã Phước Long Thọ và Lộc An. Tính đến tháng 11/2017, xã Phước Long Thọ được đạt 16/19 tiêu chí, xã Lộc An đạt 15/19 tiêu chí.

Thu nhập bình quân đầu người 06 xã xây dựng NTM huyện Đất Đỏ đạt 44 triệu đồng/người/năm. Tổng số tiêu chí của 06 xã xây dựng nông thôn mới huyện Đất Đỏ là 107, trung bình đạt 17,8 tiêu chí/xã, cao nhất trong 06 huyện, thành phố thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Về phát triển sản xuất: UBND huyện đã phối hợp các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Đầu tư, phát triển, nhân rộng mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập người dân.

UBND các xã xây dựng nông thôn mới chủ động vận động nhân dân tham gia các dự án thu nhập như: Dự án chuyên canh mãng cầu ta, dự án chăn nuôi bò, dự án nuôi trồng thủy sản, dự án mô hình Tổ đoàn kết đánh bắt hải sản, dự án chuyên canh nhãn xuồng cơm vàng, dự án cải tạo đất và tận thu đá, để sản xuất lúa.

Người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn ở huyện Đất Đỏ

Trên địa bàn các 06 xã xây dựng NTM có 05 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với khoảng 148 thành viên, 17 tổ hợp tác (THT). Hiện nay các HTX đã được tổ chức lại hoạt động theo đúng quy định của Luật HTX 2012. UBND huyện đã áp dụng một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX như: Hỗ trợ kinh phí thành lập HTX, đầu tư cơ sở hạ tầng (đường điện...) phục vụ sản xuất kinh doanh, hướng dẫn các HTX về trình tự thủ tục thành lập mới...; xây dựng các dự án đầu tư phát triển sản xuất, khuyến khích đầu tư sản xuất theo quy mô tập trung; nâng cao hiệu quả kinh tế hộ, trang trại, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi là thế mạnh của địa phương giúp nâng cao thu nhập cho người dân.

UBND huyện luôn quan tâm chỉ đạo công tác duy trì, phát triển sản xuất các ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện. Đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đảm bảo hệ thống đường, điện thông suốt thuận lợi cho việc sản xuất của người dân. Ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện khá phong phú với nhiều loại hình sản xuất, cụ thể như sau: Sản xuất bún, nấu rượu, làm bánh tét, làm bánh tráng, đan giỏ lục bình, sản xuất chế biến thủy hải quy mô hộ gia đình. Thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm các quy định về xử lý chất thải trong sản xuất. Bên cạnh đó, huyện đang thực hiện các thủ tục để di dời các hộ sản xuất, cơ sở chế biến thủy sản vào Khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.     

Dự kiến đến cuối năm 2018, 02 xã Phước Long Thọ và Lộc An sẻ thực hiện đạt 19/19 tiêu chí và toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông  thôn mới. UBND huyện đã và đang triển khai thực hiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới gồm: Quy hoạch;  Giao thông, thủy lợi, Điện, Y tế - Văn hóa - Giáo dục, Sản xuất, Môi trường, An ninh trật tự xã hội và Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Bộ tiêu chí huyện NTM ban hành tại Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

BBT