Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới
07:59 | 04/12/2017 Print   E-mail    

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tự thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Ngày 24/4/2017, Uỷ ban Trung ương MTTQVN đã có Hướng dẫn số 78/HD-MTTW về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến xây dựng kế hoạch lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới.

Nội dung lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020  và bao gồm 4 bước. Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư tham gia và chỉ được công  nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên.

Nội dung lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với việc công nhận địa phương cấp huyện đạt chuẩn NTM căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Quy trình lấy ý kiến gồm 03 bước. Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện trong khoảng từ 20% đến 30% đại diện số hộ gia đình của các xã thuộc huyện, phân bổ ở tất cả các xã.

Hệ thống hóa kênh mương trong quá trình xây dựng nông thôn mới

Kết quả đánh giá sự hài lòng của nhân dân được niêm yết công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư và được công bố hàng ngày trên phương tiện phát thanh của cấp xã trong thời gian ít nhất là 07 ngày.

Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới là quy định mới trong việc công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân trong xây dựng nông thôn mới;  đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, nêu cao trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới là quy định thể hiện sự tôn trọng ý kiến đối với nhân dân, thực hiện đúng nguyên tắc “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra”; “dân là chủ và dân làm chủ” trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Theo kế hoạch, năm nay Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ có thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và các xã Tân Hải của huyện Tân Thành và Phước Thuận, Xuyên Mộc của huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn NTM. Các địa phương này sẽ là những địa phương đi đầu trong tỉnh về thẩm định nghiệm thu theo Bộ tiêu chí mới và thực hiện quy định về lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

 BBT