Quy Hoạch Nông Thôn Mới Quy Hoạch Nông Thôn Mới
Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt ch
09:24 | 29/04/2014 Print   E-mail    

             Ngày 14 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 372/QĐ-TTg về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới phải bảo đảm nguyên tắc: công khai, dân chủ, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục quy định; phải được thực hiện thường xuyên, liên tục hàng năm.

          Về thẩm quyền xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới: Chủ tịch UBND cấp tỉnh công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới; Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
          Điều kiện công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới là:
          a) Xã đạt chuẩn nông thôn mới phải bảo đảm các điều kiện sau: Có đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND cấp huyện xác nhận; Có 100% tiêu chí thực hiện trên địa bàn xã đạt chuẩn theo quy định.
          b) Huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải bảo đảm các điều kiện sau: Có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được UBND cấp tỉnh xác nhận; Có 75% số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn theo quy định; 25% số xã trên địa bàn huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện sau: Có ít nhất 14 tiêu chí trở lên đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 2 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập; Các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.
          c) Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới phải bảo đảm các điều kiện sau: Có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận; Có 80% số huyện trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn theo quy định; 20% số huyện trên địa bàn tỉnh chưa đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo các điều kiện sau: Có ít nhất 50% số số xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Các xã còn lại chưa đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện phải đạt từ 14 tiêu chí trở lên, trong đó có 2 tiêu chí chủ yếu là hộ nghèo và thu nhập; Các tiêu chí còn lại phải đạt từ 70% trở lên so với quy định.
          d) Điều kiện công nhận lại xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới là: các địa phương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo đạt các điều kiện quy định cho từng cấp tại Điểm a, Điểm b và Điểm c nêu trên liên tục trong 5 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của cấp có thẩm quyền.
           Trình tự xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới như sau:

 

          a) UBND xã tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới: Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; Gửi báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới để lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc xã và các thôn; Thông báo công khai kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và tham gia ý kiến; Tiếp thu ý kiến tham gia, bổ sung hoàn thiện báo cáo thực hiện các tiêu chí nông thôn mới và gửi UBND cấp huyện trước ngày 25 tháng 9 hàng năm.
          b) UBND cấp huyện tổ chức thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho các xã như sau: Tổng hợp kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho từng xã; Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các xã đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện; Gửi danh sách các xã đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và UBND các xã trên địa bàn huyện; Tổ chức thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới và lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 10 hàng năm.
          c) UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm định, công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới: Tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho các xã đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo đề nghị của UBND cấp huyện; Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trước ngày 10 tháng 11 hàng năm; Tổ chức công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
             Trình tự xét công nhận và công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới:

 

          a) UBND cấp huyện tổng hợp số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện đã được UBND cấp tỉnh công nhận và lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh trước ngày 20 tháng 11 hàng năm.
          b) UBND cấp tỉnh tổ chức thẩm tra, đánh giá kết quả các huyện đạt chuẩn nông thôn mới như sau: Tổng hợp kết quả đạt chuẩn nông thôn mới cho từng huyện; Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách các huyện đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; Gửi danh sách các huyện đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và UBND các huyện trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới và lập hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05 tháng 12 hàng năm.
          c) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp danh sách huyện đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo đề nghị của UBND cấp tỉnh và thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận và công bố huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
             Trình tự xét công nhận và công bố tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới như sau:

 

          a) UBND cấp tỉnh tổng hợp số huyện đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận và lập hồ sơ gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.
          b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp danh sách tỉnh đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo đề nghị của UBND cấp tỉnh và thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận và công bố tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.
          Hàng năm, Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định hiện hành. Hàng năm Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định khen thưởng xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định hiện hành và Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”./.
                                                                                                                 Linh (tồng hợp)