Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Kế hoạch thực hiện phong trào “Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
10:55 | 31/03/2017 Print   E-mail    

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020

Trên cơ sở kết quả thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2015; để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI và đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Ngày 16/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Về yêu cầu: Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thuộc tỉnh và hoạt động cụm, khối thi đua giai đoạn 2016 – 2020. Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở, phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân và việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích.

Thu hoạch nhãn xuồng cơm vàng tại xã XD NTM Hòa Hiệp

Về mục tiêu cụ thể toàn tỉnh: Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 36/45 xã đạt 80%, Số huyệt đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 2/8 (huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền);Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của toàn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2016 – 2020 đạt 4,33%/năm; Thu nhập bình quân khu vực nông thôn của tỉnh đạt 59 triệu đồng/người/năm trở lên; Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đạt vệ sinh đạt 100% trong đó tỷ lệ dân số sử dụng nước máy đạt 90%; Xây dựng xã nông thôn mới đạt chuẩn về: ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, không tệ nạn xã hội; 90 – 95% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.

Về nội dung tổ chức phong trào thi đua:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cụm, khối thi đua; các cơ quan đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

UBND huyện, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng: Huy động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa xây dựng nông thôn mới.  Lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân, tuyên truyền, vận động, củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu hoàn thành sớm, có chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể vận động hội viên tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Về tiêu chuẩn thi đua: Đối với các sở, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc, cơ quan Đảng, đoàn thể tỉnh, các huyện, các xã, các doanh nghiệp, các cá nhân đều có quy định cụ thể về tiêu chuẩn thi đua để khen thưởng.

Về hình thức khen thưởng:

- Khen thưởng hàng năm:

Hằng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh lựa chọn, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc, có đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2016-2020:

Khen thưởng cấp Nhà nước: theo quy định tại Quyết định 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

khen thưởng cấp tỉnh:

- Cờ thi đua UBND tỉnh: đối với huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;  Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: Đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; các sở, ban, ngành tích cực tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện xuất sắc phong trào thi đua giai đoạn 2016 – 2020: 10 tập thể; Các tổ chức tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng nông thôn mới bằng tiền, công sức hoặc chuyển giao khoa học, kỹ thuật có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên; xét chọn 30 cá nhân là công chức viên chức (10 cá nhân ở cấp tỉnh, 10 cá nhân ở cấp huyện, 10 cá nhân ở cấp xã) có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, trong đó ưu tiên xét chọn người trực tiếp làm nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Xét chọn 30 hộ nông dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp xây dựng phát triển nông thôn mới; Cá nhân tham gia đóng góp, ủng hộ xây dựng nông thôn mới bằng công sức, tiền của (kể cả đóng góp bằng đất đai, hoa màu...) hoặc chuyển giao khoa học kỹ thuật có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên.

Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020” với những việc làm thiết thực và cụ thể, góp phần hoàn thành đảm bảo tiến độ các tiêu chí đã đề ra trong chương trình tổng thể xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 26/NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

BBT