Xây Dựng Và Phát Triển NTM Xây Dựng Và Phát Triển NTM
Bà Rịa – Vũng Tàu thi đua xây dựng nông thôn mới
02:53 | 05/01/2017 Print   E-mail    

Với mục đích tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020" với những việc làm thiết thực và cụ thể, góp phần hoàn thành đảm bảo tiến độ các tiêu chí đã đề ra trong chương trình tổng thể xây dựng nông thôn mới theo tinh thần Nghị quyết số 26/NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ngày 16/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Việc thi đua phải đáp ứng theo đúng yêu cầu: Việc thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể thuộc tỉnh và hoạt động cụm, khối thi đua giai đoạn 2016 – 2020; Phong trào thi đua tiếp tục được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cấp cơ sở, với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, cơ sở, phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích; Đến năm 2020, các cấp, các ngành tiến hành tổng kết phong trào thi đua, khen thường và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Với mục tiêu: Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn đã đạt được, từng bước tăng số lượng tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt được. Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Coi việc xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu vừa là yêu cầu của phát triển bền vững; vừa là nhiệm vụ cấp bách vừa là chủ trương có tâm chiến lược đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng mang tính nhân văn sâu sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta. Qua đó tạo được sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn tỉnh trong triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Về mục tiêu cụ thể toàn tỉnh:

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 36/45 xã đạt 80%

- Số huyệt đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 2/8 (huyện Đất Đỏ và huyện Long Điền).

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của toàn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2016 – 2020 đạt 4,33%/năm.

- Thu nhập bình quân khu vực nông thôn của tỉnh đạt 59 triệu đồng/người/năm trở lên.

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đạt vệ sinh đạt 100% trong đó tỷ lệ dân số sử dụng nước máy đạt 90%

- Xây dựng xã nông thôn mới đạt chuẩn về: ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, không tệ nạn xã hội; 90 – 95% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa

Thời gian phát động phong trào thi đua từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 31/12/2020.

Các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong việc thi đua xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ được xem xét và khen thưởng theo đúng quy định.

BBT