Quy Hoạch Nông Thôn Mới Quy Hoạch Nông Thôn Mới
Kết quả xây dựng Nông thôn mới 06 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh BR-VT
10:11 | 25/07/2016 Print   E-mail    

Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra tại Nghị quyết 09NQ/ĐH ngày 23/10/2015 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định: “…phấn đấu đến năm 2020 có 32/43 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Đất Đỏ và Long Điền)…”, trong 06 tháng đầu năm 2016, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố đã khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM và đạt được kết quả đáng khích lệ.

* Về công tác lập quy hoạch, lập đề án: có 32/43 xã được phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM, đạt tỷ lệ 74%. Còn lại 11 xã bao gồm: 02 xã giai đoạn 2013-2015 (Tân Hòa, Tân Hải, huyện Tân Thành) và 09 xã giai đoạn 2016-2020 (Bình Châu, Bông Trang, Tân Lâm, Hòa Hưng, Phước Tân, Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc; Bình Trung, Láng Lớn, huyện Châu Đức; Phước Hưng, huyện Long Điền) vẫn đang triển khai lập quy hoạch để hoàn thành phê duyệt trong năm 2016

*Về đề án nông thôn mới: có 25/43 xã được phê duyệt Đề án xây dựng xã NTM, đạt tỷ lệ 58%. Còn lại 02 xã giai đoạn 2013-2015 (Tân Hòa, Tân Hải huyện Tân Thành ) và 16 xã giai đoạn 2016-2020 chưa phê duyệt đề án.

* Về phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội: trong 06 tháng đầu năm 2016, tình hình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn tại các xã còn khá chậm, nhiều dự án về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa chưa được đầu tư do thiếu vốn, từ đó ảnh hưởng đến thời gian thực hiện đạt các tiêu chí trên cũng như ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới. Từ đầu năm 2016đến nay, các địa phương đã thực hiện đầu tư 11,6 km đường giao thông nông thôn; 3 km kênh mương nội đồng; 2 km đường điện trung thế, hạ thế; nâng cấp 02 trường học; 2 công trình cơ sở vật chất xã, ấp; 02 chợ nông thôn; vận động người dân nâng cấp 138 căn nhà đạt chuẩn Bộ Xây dựng...và các công trình cơ sở hạ tầng khác trên địa bàn. Đến nay, một số tiêu chí có tỷ lệ đạt còn thấp như tiêu chí 2-giao thông có 19/43 xã đạt (44%); tiêu chí 5-trường học có 24/43 xã đạt (53%); tiêu chí 6-cơ sở vật chất văn hóa có 18/43 xã đạt (42%). Nguyên nhân là do thiếu vốn đầu tư chậm tiến độ thực hiện, do đó có thể ảnh hưởng đến tiến độ đạt chuẩn NTM của xã. Phần lớn các tiêu chí về cơ sở hạ tầng khác đều có tỷ lệ đạt từ 70% trở lên.

* Về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, đây là nội dung quan trọng nhất trong các nội dung của Chương trình NTM, trong đó tiêu chí thu nhập là một trong những tiêu chí quan trọng nhất thể hiện đời sống của người dân nông thôn. Để tăng thu nhập các địa phương đã tích cực triển khai nhiều biện pháp hiệu quả như: vận động người dân áp dụng các kỹ thuật tiên tiến để cải thiện hiệu quả sản xuất, mở 68 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 3.477 lượt người dân tham dự; nhân rộng, phát triển các mô hình sản xuất đem lại hiệu quả cao cho người dân thực hiện. Vận động người dân tham gia vào các dự án phát triển sản xuất để hướng người dân sản xuất theo hướng chuyên canh, quy mô lớn và cải thiện chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện tham tiếp cận các thị trường lớn, phá bỏ phương thức sản xuất truyền thống, manh mún.. tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho người dân các nghề như: trồng nấm, đan lục bình, cơ khí, may công nghiệp.. để người dân có việc làm và thu nhập ổn định. Thực hiện xóa nghèo bằng nhiều hình thức như: trợ cấp quà tết cho hộ nghèo, cấp sổ nghèo các các hộ nghèo phát sinh, hỗ trợ tìm việc làm, cấp thẻ bảo hiểm y tế, khám chữa bệnh cho đối tượng nghèo, miễn giảm học phí cho học sinh nghèo.

 Qua 06 tháng tích cực triển khai nhiều nội dung nhằm phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đến nay thu nhập trung bình của 21 xã giai đoạn 2013-2015, mức thu nhập trung bình của các xã hiện nay khoảng 34,7 triệu đồng, tăng trung bình khoảng 19,5 triệu đồng trước khi xây dựng nông thôn mới (cuối năm 2012), tương đương với gấp 2,3 lần so với năm 2012. So với chỉ tiêu năm 2015 (phải đạt từ 34 triệu đồng/người/năm) thì chỉ có 19/21 xã giai đoạn 2013-2015 có thu nhập từ 34 triệu đồng/người/năm trở lên, chiếm 90%. Có 39/43 xã đạt tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo quốc gia với tỷ lệ hộ nghèo dưới 3%. Có 30/43 xã đạt tiêu chí 12 tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, 30/43 xã đạt tiêu chí 13-hình thức tổ chức sản xuất.

* Về giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội: các địa phương đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp nhằm đạt các tiêu chí, đến nay, kết quả đạt được như sau: tiêu chí 14-giáo dục có 32/43 xã đạt (74%); tiêu chí 15-y tế có 25/43 xã đạt (58%); tiêu chí 16-văn hoá có 41/43 xã đạt (95%); tiêu chí 17-môi trường có 21/43 xã đạt (49%); tiêu chí 18-hệ thống chính trị có 37/43 xã đạt (86%); tiêu chí 19-an ninh trật tự xã hội có 37/43  xã đạt (86%).

- Về kết quả chung thực hiện các tiêu chí như sau: 15/43 xã gồm: Quảng Thành, Hòa Long, Long Tân, An Ngãi, Bưng Riềng, Châu Pha, Long Tân, Cù Bị, Suối Nghệ, Xà Bang, Phước Hội, Long Mỹ, Láng Dài, Long Phước, An Nhứt, Tam Phước đã chuẩn nông thôn mới. Có 9/43 xã: Phước Thuận (15 tiêu chí), Hòa Hội (15 tiêu chí), Hòa Bình (15 tiêu chí), Xuyên Mộc (17 tiêu chí), Tóc Tiên (16 tiêu chí), Sông Xoài (17 tiêu chí), Bình Ba (16 tiêu chí), Xuân Sơn (15 tiêu chí) Tân Hưng (15 tiêu chí) đạt từ 15-17 tiêu chí, chiếm tỷ lệ 20% . Đây là những xã có nhiều khả năng về đích trong năm 2016. Các tiêu chí chưa đạt của các xã trên đa số là các tiêu chí: giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Một số xã đã được bố trí vốn và đang khởi công xây dựng công trình về các tiêu chí này, dự kiến đến cuối năm 2016 có khoảng 5 xã trong nhóm này sẽ hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Hiện còn 13/43 xã giai đoạn 2016-2020 đạt dưới 8 tiêu chí là: Phước Long Thọ, Phước Hưng, Tân Lâm, Bình Châu, Bông Trang, Hòa Hưng, Hòa Hiệp, Phước Tân, Bình Giã, Bàu Chinh, Bình Trung, Đá Bạc, Suối Rao. Các xã này có số tiêu chí đạt khá thấp, trong điều kiện nguồn lực khó khăn thì sẽ tiếp tục xây dựng NTM với những tiêu chí mềm, cần ít vốn, phát huy sự đồng thuận, nội lực của người dân, doanh nghiệp tham gia chương trình. Bởi xây dựng nông thôn mới không những là xây dựng về cơ sở hạ tầng, mà quan trong là phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân nông thôn./.

                                                                                          BBT