Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới
02:53 | 29/11/2013 Print   E-mail    

 

 
Vớimục đích nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp đồng thời giúp mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân (nhất là khu vực nông thôn) hiểu đầy đủ hơn về chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
Thực hiện kế hoạch tập huấn tuyên truyền năm 2013, Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh BR-VT đã tổ chức được 16 lớp bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, trong đó:
01 lớp Bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới dành cho cán bộ theo dõi, quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới từ cấp tỉnh đến xã.
02 lớp Lập quy hoạch và quản lý quy hoạch; lập đề án xây dựng NTM có sự tham gia của nhân dân dành cho cán bộ phụ trách NTM; cán bộ Ban quản lý, Ban Phát triển thôn của 18 xã giai đoạn 2013 - 2015 và cán bộ NTM của 19 xã giai đoạn 2015 - 2020.
03 lớp Tổ chức triển khai; giám sát và đánh giá đề án xây dựng NTM có sự tham gia của người dân; Quản lý tài chính ngân sách xã dành chocán bộ phụ trách NTM của UBND 06 huyện, thành phố và cán bộ thuộc các phòng, ban: NN&PTNT, Tài chính-kế hoạch, Kinh tế hạ tầng, thống kê…, Ban quản lý, ban phát triển thôn của 18 xã giai đoạn 2013.
03 lớp Đổi mới, nâng cao hiệu quả của các tổ chức sản xuất ở nông thôn dành cho Cán bộ các phòng, ban (NN&PTNT, Kinh tế hạ tầng, Lao động- TB và XH, Thống kê, Y tế, Giáo dục,...) liên quan đến các lĩnh vực như: phát triển chăn nuôi, trồng trọt, việc làm, giảm nghèo, làng nghề, nước sạch, y tế, văn hóa, giáo dục... của 18 xã giai đoạn 2013-2015 và cán bộ phụ trách NTM 6 xã điểm.
06 lớp tuyên truyền Kỹ năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia công cuộc xây dựng NTM dành choTrưởng Ban Quản lý, Trưởng Ban tuyên truyền vận động, thôn/ấp, tổ trưởng tổ dân cư của 18 xã giai đoạn 2013-2015 và cán bộ phụ trách NTM của 19 xã giai đoạn 2015-2020.
   01 lớp Phát huy vai trò của MTTQ và các Hội, Đoàn thể trong xây dựng NTM dành cho Cán bộ MTTQ, Hội ND, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên và các tổ chức tôn giáo, Dân tộc và thôn/ấp của 18 xã giai đoạn 2013-2015.
Với sự tham gia giảng dạy của giảng viên Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp II và hơn 1515  học viên tham dự, phần lớn cán bộ các cấp đã nhận thức được vai trò của mình trong công cuộc xây dựng NTM, là cầu nối giữa nhân dân và BCĐ để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM; thông qua công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình xây dựng nông thôn mới... giúp nhân dân nhân dân hiểu rõ được mình là chủ thể hưởng thụ những kết quả từ chương trình NTM.
NMN