Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Giai đoạn 2013-2015 sẽ có 21 xã xây dựng nông thôn mới
03:49 | 06/11/2013 Print   E-mail    

             Mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặt ra là đến năm 2015 sẽ có 50% số xã ở các huyện trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chuẩn nông thôn mới. Do đó, giai đoạn 2010-2015 sẽ có 24/43 xã thực hiện xây dựng NTM, bao gồm 06 xã điểm xây dựng NTM giai đoạn 2010-2012 là Long Tân, An Ngãi, Bưng Riềng, Quảng Thành, Châu Pha, Hòa Long và 18 xã xây dựng NTM giai đoạn 2013-2015, cụ thể như sau: huyện Đất Đỏ 03 xã (Láng Dài, Long Mỹ, Phước Hội), huyện Long Điền 04 xã (An Nhứt, Tam Phước, Phước Hưng, Phước Tỉnh), huyện Xuyên Mộc 05 xã (Bàu Lâm, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Bình), huyện Châu Đức 02 xã (Cù Bị, Suối Nghệ), huyện Tân Thành 02 xã (Tóc Tiên, Sông Xoài), TP. Bà Rịa 02 xã (Long Phước, Tân Hưng).

Ngày 02/5/2013, UBND huyện Châu Đức đã có Tờ trình số 32/TTr-UBND đề nghị bổ sung thêm 04 xã: Bình Ba, Bình Giã, Xà Bang, Xuân Sơn vào kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2013-2015 để đến năm 2015 trên địa bàn huyện có 50% số xã (7/14 xã) đạt chuẩn nông thôn mới theo mục tiêu đã đề ra.
Qua ý kiến thỏa thuận giữa Sở Nông nghiệp-PTNT, Sở Kế hoạch Đầu tư và UBND huyện Châu Đức, ngày 21/8/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 1455/SKHĐT-TH gửi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đồng ý chủ trương bổ sung thêm 03 xã: Bình Ba, Xà Bang, Xuân Sơn vào kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2013-2015.
Ngày 11/9/2013, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký công văn số 6363/UBND-VP, theo đó bổ sung thêm 03 xã Bình Ba, Xuân Sơn, Xà Bang vào kế hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2013-2015. Như vậy, giai đoạn 2013-2015, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ thực hiện xây dựng NTM cho 21 xã của 6 huyện, thành phố, và phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành mục tiêu đã đặt ra./.