Quy Hoạch Nông Thôn Mới Quy Hoạch Nông Thôn Mới
Sơ kết 05 năm triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 24/27 xã đạt tiêu chí thủy lợi
08:22 | 18/09/2015 Print   E-mail    

          Ngày 04 tháng 8 năm 2014, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ban hành văn bản số 32/BCĐCTXDNTM về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, cách thức để đánh giá đạt tiêu chí số 03 về thủy lợi trong Bộ tiêu chí về nông thôn mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xã phải đạt 02 chỉ tiêu:

Chỉ tiêu 3.1: Hệ thống thủy lợi được đầu tư theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Để đạt chỉ tiêu này, phải đạt 03 nội dung nhỏ:

            - Nội dung 1: Xã có hệ thống thủy lợi được xây dựng theo quy hoạch và thiết kế được duyệt, được bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên đảm bảo phát huy trên 80% năng lực thiết kế;

- Nội dung 2: Tạo nguồn để cơ bản đáp ứng yêu cầu nước cho sinh hoạt, chăn nuôi gia súc, gia cầm và các hoạt động sản xuất phi nông nghiệp khác;
- Nội dung 3: Có tổ chức (Tổ hợp tác hoặc Hợp tác xã) quản lý khai thác và bảo vệ công trình, đảm bảo kênh mương, cống, kè, đập được vận hành có hiệu quả bền vững, phục vụ cho sản xuất, dân sinh, được đa số người dân hưởng lợi đồng thuận.
Chỉ tiêu 3.2: Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa phải đạt từ 85% trở lên:
- Tỷ lệ km kênh mương do xã quản lý được kiên cố hóa được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) giữa tổng số km kênh mương đã được kiên cố hóa so với tổng số km kênh mương cần được kiên cố hóa theo quy hoạch.
- Kiên cố hóa: Là gia cố kênh mương bằng vật liệu (đá xây, gạch xây, bê tông, composite) để đảm bảo kênh mương hoạt động ổn định, bền vững. Trường hợp tưới tiêu bằng đường ống cố định cũng được gọi là kiên cố hóa.
 

Đoàn kiểm tra khảo sát tình hình kiên cố hóa kênh mương nội đồng

Kết quả thực hiện tiêu chí thủy lợi giai đoạn 2011-2015: Theo kết quả tổng hợp của các địa phương và các cơ quan chức năng như sau:
- Số xã đã đạt tiêu chí thủy lợi tính đến hết tháng 6/2015: Giai đoạn năm 2011 - 2015, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triển khai xây dựng nông thôn mới cho 27 xã nông thôn trên địa bàn các huyện: Châu Đức, Tân Thành, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền và thành phố Bà Rịa. Số xã đã đạt tiêu chí thủy lợi tính đến hết tháng 6/2015 là 24/27 xã, tỷ lệ đạt 88,8%; gồm các xã: Long Tân, An Ngãi, Bưng Riềng, Quảng Thành, Châu Pha, Hòa Long, Long Mỹ, Láng Dài, An Nhứt, Tam Phước, Bàu Lâm, Phước Thuận, Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Bình, Cù Bị, Suối Nghệ, Xuân Sơn, Xà Bang, Bình Ba, Tóc Tiên, Sông Xoài, Tân Hòa, Tân Hưng. Đối với 16 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, theo số liệu điều tra thì có 09/16 xã đạt tiêu chí thủy lợi là các xã: Bình Giã, Bình Trung, Sơn Bình, Láng Lớn, Bàu Chinh, Nghĩa Thành, Hòa Hiệp, Hòa Hưng, Phước Hưng. Như vậy, tính trên tổng số 43 xã khu vực nông thôn của tỉnh thì có 33/43 xã đạt tiêu chí thủy lợi, đạt 77%. Số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 7/43 xã, đạt 16%.
- Số công trình thủy lợi do xã quản lý được xây mới, cải tạo, nâng cấp: 211 công trình, đạt tỷ lệ 99,53%.
- Số km kênh mương (hoặc bờ bao) nội đồng đã được kiên cố hóa: 167 km, đạt tỷ lệ 150,45%.
- Diện tích trồng trọt đã được tưới tiêu: 27.470,96 ha, đạt 86,87%.
- Các mô hình đang áp dụng tại địa phương hiện nay: Tổng số Tổ chức quản lý thủy nông cơ sở là 35 tổ chức; trong đó: Hợp tác xã nông nghiệp có dịch vụ thủy lợi là: 3 HTX; Hợp tác xã (HTX NN & HTX dùng nước) đã chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 là: 1 HTX; Tổ hợp tác (Tổ thủy nông, tổ đường nước, đội thủy nông) là: 24 tổ; Ban quản lý thủy nông trực thuộc UBND xã là: 6 ban; Ban Thủy lợi xã là: 1 ban.
- Mô hình điểm về tổ chức thủy nông cơ sở hoạt động có hiệu quả: 02 mô hình.
Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách:
Thuận lợi:
- Thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương gắn liền chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, hàng năm, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã bố trí kinh phí để kiên cố hóa kênh mương, giảm tổn thất nước, giảm chi phí nạo vét, phát quang, tăng diện tích được tưới nước, tăng thu nhập của người dân.
- Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM được sự quan tâm của UBND tỉnh, huyện và các Sở, ngành trong công tác quy hoạch xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi, kiên cố hóa hệ thống kênh mương đáp ứng nhu cầu tưới, tiêu cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân nông thôn phát triển sản xuất.
Khó khăn:
- Công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực như doanh nghiệp, nhân dân tham gia vào chương trình hạn chế về mọi mặt do một số đối tượng chưa thật sự chủ động, chưa nhận thức hết về ý nghĩa, tầm quan trọng từ chương trình mang lại.
- Do nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM còn nhiều khó khăn nên việc bố trí vốn đầu tư các hạng mục công trình thủy lợi phục vụ phát triển sản xuất và sinh hoạt cho người dân chưa được như mong muốn.
Kết quả huy động nguồn lực để xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng:
Trong giai đoạn 2011 – 2015, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã huy động nguồn lực để xây dựng hệ thống thủy lợi nội đồng với tổng nguồn vốn bố trí đầu tư khoảng 333.633 triệu đồng; trong đó: đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng 301.971 triệu đồng, đầu tư xây mới công trình thủy lợi nội đồng 20.912 triệu đồng, đầu tư cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi nội đồng 10.750 triệu đồng.
 
Lê Minh Đạt –
Chi cục Thủy lợi & PCLB.