CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI
Web Content Image

Có 03/6 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (huyện Long Điền, Đất Đỏ và Thành phố Bà Rịa). Xây dựng huyện Long Điền là huyện nông thôn mới trong quá...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tỷ lệ kênh mương được kiên cố hóa đạt trên 75%. Đến cuối năm 2017 có 39/45 xã tiêu chí về Thủy lợi, đạt 86%

Đọc tiếp »
Web Content Image

Đẩy mạnh tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Tập trung thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại ngành gắn với xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn...

Đọc tiếp »
Web Content Image

Số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 36/45 xã đạt 80%, Số huyệt đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2020 là 2/8

Đọc tiếp »
Tin bài khác