Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp Tin Nông Nghiệp Tổng Hợp
Ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương tình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
08:57 | 30/05/2019 Print   E-mail    

          Ngày 3/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1074/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Dự kiến, Hội nghị tổng kết cấp tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 9/2019.

Thành phố Bà Rịa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018


          Theo đó, Hội nghị tổng kết nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình; Đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp chủ yếu triển khai Chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030 ; Tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới ” giai đoạn 2016-2020.

          Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới) hướng dẫn, đôn đốc Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch tổng kết; Xây dựng báo cáo, in ấn hoàn chỉnh tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết cấp tỉnh; Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xây dựng nội dung chương trình, chuẩn bị giấy mời, hội trường và các điều kiện để tổ chức Hội nghị cấp tỉnh theo Kế hoạch; Phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh rà soát, lập danh sách các tập thể, cá nhân tiêu biểu trình UBND tỉnh và Chính phủ xem xét, quyết định khen thưởng.

          Bên cạnh đó, Sở Nội vụ (Ban Thi-đua -Khen thưởng tỉnh) có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) hướng dẫn các địa phương, đơn vị bình xét lựa chọn các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 trình khen thưởng các cấp; Tổng hợp, thẩm định hồ sơ khen thưởng trình UNND tỉnh và Chính phủ xem xét, quyết định khen thưởng.

          UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các xã tổ chức đánh giá kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tổ chức Hội nghị tổng kết cấp huyện, gửi báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới về Văn phòng Điều phối tỉnh đúng thời gian quy định; Hướng dẫn, chỉ đạo các xã lựa chọn cá nhà, tập thể và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng các cấp.

          Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa - Vũng Tàuphối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) và các địa phương tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Xây dựng Phóng sự đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 để trình chiếu tại Hội nghị cấp tỉnh (thời lượng khoảng 30 phút); Bố trí người dẫn chương trình, tham dự và đưa tin tại Hội nghị tổng kết cấp tỉnh.

                                                                                      VTH